Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer samen sporten. De Drentse gemeenten hebben samen een protocol opgesteld waarin de voorwaarden zijn beschreven voor sportactiviteiten. Sportaanbieders moeten hieraan voldoen en kunnen voor vragen en ze kunnen voor ondersteuning terecht bij de gemeenten en de buurtsportcoaches/ sportfunctionarissen.

“Alle Drentse gemeenten hanteren dezelfde voorwaarden voor sportactiviteiten voor kinderen en jongeren. Zo geldt voor elke sportaanbieder hetzelfde. We hebben vooral gekeken naar wat mogelijk is. We hebben groot vertrouwen in dat sportaanbieders zorgen voor een veilige en verantwoorde manier van sporten voor kinderen en jeugd’, zegt Roger de Groot, burgemeester De Wolden en voorzitter van de VDG portefeuille Sport. “Het is vooral fantastisch dat er weer samen gesport kan worden door kinderen en jeugd tot en met 18 jaar. Het is goed voor de gezondheid en om fit te blijven en het is ook een welkome afleiding in een tijd waarin veel andere dingen niet kunnen” vervolgt De Groot. 

De strekking van het protocol is:

 • Buitensport mag, binnen sporten mag niet;
 • Trainen mag maar wedstrijden zijn niet toegestaan;
 • Zwembaden blijven gesloten;
 • Sportaanbieders moeten hun activiteiten vooraf melden bij de gemeenten. Na melding kan de sportaanbieder beginnen, bij vragen of onduidelijkheden neemt de gemeente contact op;
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden bij het sporten, voor kinderen tot en met 12 geldt dit niet;
 • Hygiëne maatregelen blijven gelden: vaak handen wassen, thuisblijven bij verkoudheid en/of koorts, ook van huisgenoten;
 • Kantines, kleedkamers en douches moeten gesloten blijven;
 • Sportaanbieders houden toezicht op het naleven van de voorwaarden en zorgen dat per 10 sporters 1 volwassene aanwezig is voor toezicht.

Binnen en buiten zwembaden moeten gesloten blijven. Er is op dit moment nog niet bekend óf en hóe het coronavirus zich in zwembaden kan verspreiden. Zodra er landelijke adviezen en richtlijnen komen voor het veilig en verantwoord gebruiken van zwembaden wordt dit besluit heroverwogen.

Op de websites van de gemeenten is het volledige protocol te lezen. Daarbij is een aanmeldformulier te vinden waarmee sportactiviteiten aangemeld moeten worden. Voor vragen en/of ondersteuning kunnen sportaanbieders terecht bij hun gemeente.

Vanaf woensdag geldt een aangepaste Drentse noodverordening waarin dit protocol verwerkt is.   

Vanaf 29 april mogen kinderen tot 12 jaar onder begeleiding sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten naast de begeleiding ook 1,5 afstand houden bij het sporten. Het Kabinet heeft gemeenten gevraagd verenigingen te ondersteunen en te faciliteren om dit mogelijk te maken. De 12 Drentse gemeenten pakken dit samen op en werken dit weekend aan richtlijnen en een protocol.    

“Het is fijn dat er voor kinderen en jeugd tot 18 jaar weer mogelijkheden komen om samen te sporten. Het houdt je gezond en fit en het is een welkome afleiding in tijden waarin niet zoveel andere activiteiten kunnen plaatsvinden. We moeten alleen wel zorgen dat het veilig kan, dat er begeleiding is en dat we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM. Daarom werken de Drentse gemeenten samen aan richtlijnen en een protocol om de sport voor kinderen en jeugd weer op te starten”   Aldus Roger de Groot, burgemeester van De Wolden en voorzitter van de portefeuille Sport binnen de Vereniging van Drentse Gemeenten.

Het NOC-NSF heeft samen met de Vereniging Sport en Gemeenten vrijdagmiddag 24 april een protocol en handleiding gepubliceerd voor gemeenten om invulling te geven aan lokale richtlijnen. Dit weekend wordt dit landelijke protocol door de Drentse gemeenten vertaald naar lokale richtlijnen en protocollen. Hierin wordt ook meegenomen of buitenzwembaden wel of niet opengaan. De verwachting is dat verenigingen voor 29 april worden geïnformeerd over het protocol.

Sportaanbieders hoeven in de tussentijd niet stil te zitten. Er kan al gewerkt worden aan de voorbereiding van sportactiviteiten en gekeken worden hoe dit binnen de landelijke richtlijnen veilig en verantwoord kan. Tot 29 april is het verboden te sporten in groepsverband. Ook voor kinderen en jeugd. De huidig geldende noodverordening is nog van kracht en moet nog aangepast worden op de nieuwe maatregelen.  Verwacht wordt dat de nieuwe noodverordening 29 april van kracht wordt

De Drentse gemeenten hebben samen een pakket van 10 maatregelen samengesteld om ondernemers te ondersteunen die in de problemen komen door corona. Alle gemeenten passen deze maatregelen toe. Ondernemers kunnen op de website van hun gemeente terecht voor informatie over de maatregelen.

“Als Drentse gemeenten willen we zoveel mogelijk doen om lokale en regionale ondernemers te ondersteunen. We hebben afgesproken dat we allemaal in ieder geval deze tien maatregelen toepassen. Ik ben blij dat we als gemeenten eensgezind hierin op te treden en ondernemers zoveel mogelijk helpen.” Aldus Richard Korteland, burgemeester van Meppel en voorzitter van de portefeuille Economische zaken binnen de Vereniging van Drentse Gemeenten.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Drentse gemeenten betalen hun facturen snel

We betalen facturen zo snel mogelijk, het liefst binnen zeven dagen.

 • Ondernemers kunnen uitstel krijgen van betaling gemeentelijke belastingen

Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor het uitstellen van betaling van gemeentelijke belastingen. Belastingen voor rechten of diensten waar geen gebruik van wordt gemaakt, worden ingetrokken. Het kan dan gaan om terrassen, buitenstalling en marktgelden.

 • De inning van huren, pacht of andere vorderingen op bedrijven worden opgeschort

De inning van huur en/of pacht van bedrijven en zzp’ers, die voor hun huisvesting gebruik maken van gemeentelijke panden, wordt opgeschort. De huur en/of pacht wordt wel gefactureerd, maar er worden geen betalingsherinneringen verzonden. Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor uitstel van betaling van andere nog openstaande vorderingen. Invorderingsrente wordt – in navolging van rijksbeleid – verlaagd van 4 naar 0,01%.

 • Gemeenten betalen beheersvergoedingen door voor o.a. schoonmaak en horeca in gemeentelijke gebouwen

Door de uitbetaling van beheervergoedingen voort te zetten, wordt voorkomen dat partijen die beheer, schoonmaak en horeca verzorgen in gemeentelijke gebouwen, in financiële problemen komen.

 • Subsidies voor onvermijdelijke kosten worden uitbetaald

Toegezegde subsidies worden uitbetaald ter dekking van onvermijdelijke kosten die worden veroorzaakt door het niet doorgaan van de activiteit. De aanvrager moet hiervoor een verzoek indienen en verantwoording indienen. De subsidievoorwaarden van de individuele gemeenten blijven van kracht.

 • Verruiming indieningstermijnen subsidieregelingen

Indien van toepassing wordt de indieningstermijn voor subsidieregelingen verruimd. Dit om te voorkomen dat bedrijven, die door omstandigheden ten gevolge van de Corona-crisis niet in staat zijn om tijdig een aanvraag in te dienen, onnodig subsidie mislopen.

 • Verruiming winkeltijden voor supermarkten

Supermarkten wordt toegestaan om tijdelijk – voor de duur van 3 maanden – ook op zondag open te gaan. Dit zorgt voor een betere spreiding van het winkelend publiek en verruimt de mogelijkheden voor zorgpersoneel om boodschappen te doen.

 • Opschorten van venstertijden bevoorrading

Venstertijden voor bevoorrading van centrumgebieden worden tijdelijk – voor de duur van 3 maanden – buiten werking gesteld. Hierdoor kan een optimale bevoorrading zo goed mogelijk worden gegarandeerd.

 • Gemeenten kopen zoveel mogelijk lokaal en regionaal in en gaan hiermee door

Voor veel bedrijven is de gemeente een belangrijke klant. Daarom is het juist nu van belang om de inkoop en aanbestedingen door te laten lopen, of – waar mogelijk – zelfs naar voren te halen.

 • Vergunningsaanvragen die belangrijk zijn voor het behoud van werk en banen krijgen een hogere prioriteit

Gemeenten maken een inschatting welke vergunningen van belang zijn voor het behoud van werk en banen en geven deze een hogere prioriteit en gaan daarover in overleg met de aanvrager.

De steunmaatregelen zijn een aanvulling op het pakket dat het kabinet vorige week aangekondigd heeft. Elke gemeente hanteert eigen voorwaarden en richtlijnen voor het toepassen van de maatregelen. Deze informatie staat op de websites van de gemeenten.

Drentse ondernemers kunnen ook terecht bij www.ikbendrentsondernemer.nl met al hun vragen en informatie over actuele provinciale en landelijke regelingen.

Drentse gemeenten willen voldoende geld van het Rijk voor de uitvoering van nieuwe taken. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Wet verplichte GGZ en de uitvoering van het klimaatakkoord. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn de 12 Drentse gemeenten daarom mede-indieners van moties waarmee het bestuur van de VNG de opdracht krijgt om met het Rijk afspraken vast te leggen hierover. Daarnaast roepen de Drentse gemeente het bestuur van de VNG op om met het Rijk in gesprek te gaan over meer eigen sturing op de WMO.

“We hebben de afgelopen jaren veel taken erbij gekregen van het Rijk. Elke keer krijgen we net wat minder geld van het Rijk dan eigenlijk nodig is voor de uitvoering van deze nieuwe taken. Dat moet afgelopen zijn, de grens is bereikt. Als we nieuwe taken moeten uitvoeren dan is dat prima, maar dan willen we wel voldoende geld en er niet steeds zelf bij inschieten” , zegt Jan Zwiers, wethouder Coevorden en VNG commissielid Financiën.

Naast voldoende geld willen de Drentse gemeenten ook minder bemoeienis van het Rijk bij taken die ze erbij krijgen. “Neem nou het abonnementstarief WMO”, zegt Erwin Slomp wethouder WMO in Hoogeveen, “ Het Rijk heeft een regeling bedacht en aan gemeenten opgelegd waardoor inwoners die eigenlijk zelf ondersteuning kunnen regelen en betalen toegang tot WMO voorzieningen krijgen. Hierdoor maken meer inwoners gebruik van de ondersteuning en de kosten en financiële risico’s zijn voor de gemeenten. Als de uitvoering van de WMO een taak van de gemeenten is dan past het niet dat het Rijk zich ermee bemoeit en ons de invoering van een regeling oplegt. Het abonnementstarief moet van tafel, we willen meer eigen sturingsmogelijkheden”.

De twaalf Drentse gemeenten zijn als collectief mede-indieners van moties die het bestuur van de VNG oproepen ervoor te zorgen dat er voldoende middelen voor nieuwe taken komen. De financiële grenzen zijn bereikt, nieuwe taken mogen niet voor een nog groter tekort zorgen bij gemeenten.

Eerder deden de Drentse gemeenten een oproep om meer financiële middelen beschikbaar te stellen voor het sociaal domein, waaronder jeugdzorg. De Drentse gemeenten trekken samen op om dit onder de aandacht te brengen bij het Kabinet en laten de komende tijd van zich horen in Den Haag.

De grens is bereikt. Dat schrijven Drentse gemeenten in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Ze worden geconfronteerd met miljoenentekorten in het sociaal domein. Zonder ingrijpende maatregelen krijgen ze hun begroting in 2020 niet sluitend. Daarom vragen de gemeenten minimaal 600 miljoen extra in het gemeentefonds. Tegelijkertijd dringen ze aan op meer beleidsruimte en sturingsmogelijkheden binnen het sociaal domein.

“Het Rijk straalt uit dat het financieel nooit eerder zo goed ging terwijl gemeenten financieel in zwaar weer verkeren”, aldus  Jisse Otter, wethouder financiën gemeente Emmen. “Wij moeten de lasten voor onze burgers verhogen en fors bezuinigen om het hoofd boven water te houden terwijl het Rijk geld overhoudt. We zijn weliswaar als gemeenten in gesprek met het Rijk over de financiële verhoudingen op langere termijn, maar we hebben nú geld nodig. Daarom vragen wij de Tweede Kamer om 600 miljoen extra beschikbaar te stellen in 2019.”

Harmke Vlieg, wethouder van de gemeente Assen vindt financiële compensatie alleen niet voldoende.  “We moeten ook meer  eigen beleidsruimte en sturingsmogelijkheden krijgen binnen het sociaal domein. Gemeenten kunnen goed invulling geven aan hun taken in het sociaal domein. Juist door de beperkte eigen ruimte lopen de tekorten op. We denken dan bijvoorbeeld aan meer grip op doorverwijzingen naar jeugdzorg,  meer mogelijkheden om te sturen op eigen bijdragen en het afschaffen van het abonnementstarief.”

In de brief aan de Tweede Kamer stellen  de Drentse Gemeenten voor om samen de handschoen op te pakken en te zoeken naar passende oplossingen. Gesprekken moeten uitwijzen waar ruimte zit om te experimenteren.          

De Verenging Drentse gemeenten heeft een werkgroep ingesteld die zich inspant om de financiële positie van gemeenten te versterken. Deze werkgroep behartigt de belangen van de Drentse gemeenten bij de oplossingen voor de tekorten in het sociaal domein en bij het zoeken naar passende financiële verhoudingen tussen het Rijk en de gemeenten. De werkgroep bestaat uit een aantal wethouders uit het sociaal domein en wethouders financiën.

Eerder stuurden ook de Overijsselse en Groningse gemeenten een brandbrief van gelijke strekking. 


“Met elkaar creëren we meerwaarde”

Samenwerken loont!

Een samenwerking met inwoners en ondernemers van Orvelte, de VNG, Wethoudersvereniging, Raadsledenvereniging en de Drentse kring van griffiers

Tijden: Algemene Ledenvergadering VDG 11.00 – 12.00 uur. Jaarcongres 12.00 tot 17.00 uur.

Locatie:Restaurant De Schapendrift, Schapendrift 1, Orvelte

Het bestuur van de VDG en de gemeente Midden – Drenthe nodigen u uit voor het VDG Jaarcongres.

Het congres staat in het teken van samenwerking. Dit voorjaar hebben de Drentse colleges van B&W de strategische agenda van de VDG vastgesteld.  Een mooie basis waarop we de Drentse samenwerking verder kunnen bouwen. Maar hoe doen we dat?

De 4e VNG Denktank deed onderzoek naar ‘regionale samenwerking’. Tijdens het VNG congres in 2018 werd de publicatie “Werkende Samenwerking” gepresenteerd. Naast een wetenschappelijke publicatie, kwam de 4e Denktank met een concrete handreiking. De handreiking helpt burgemeesters, wethouders, raadsleden of ambtenaren om anders te kijken, te denken en te handelen bij vraagstukken die reiken over de grenzen van gemeenten en vaak ook over de grenzen van domeinen. De handreiking staat centraal tijdens ons congres. Prof. Dr. Ing. Geert Teisman neemt ons mee in de handreiking en vertelt over de lessen uit het onderzoek.  Paragraaf

De gemeente Midden Drenthe werkt actief aan samenwerking. De afgelopen jaren is er bijvoorbeeld succesvol met inwoners, ondernemers en instellingen in Orvelte gewerkt aan een ‘Masterplan’ voor Orvelte. Een mooi praktijkvoorbeeld waarbij samenwerkende partijen elkaars meerwaarde hebben gevonden en de samenwerking aangaan voor een toekomstbestendig, vitaal en leefbaar dorp. We zijn daarom blij dat het dorp Orvelte ons wil ontvangen en hierover wil vertellen.

Het congres is een samenwerking met verschillende vakverenigingen. Zo wordt vanuit verschillende perspectieven samenwerking belicht. We hopen daarmee voor iedereen die actief is in het openbaar bestuur als bestuurder, politici of ambtenaar een interessant programma te hebben samengesteld. Met dit congres gaan we de samenwerking in Drenthe verder verdiepen! Van harte welkomop ons jaarcongres!

Het volledige programma treft u hier:

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het VDG bureau. Per mail via secretariaat@vdgdrenthe.nl of telefonisch op 06 40 70 71 09.

Aanmelden kan via dit formulier: aanmeldformulier

Rikus Jager

Voorzitter Vereniging van Drentse Gemeenten

Vooraankondiging en interessepeiling Leeratelier Regionale samenwerking

Hoe hou je als gemeente grip op de tientallen samenwerkingsverbanden waaraan gemeenten deelnemen? Kun je überhaupt sturen in de netwerksamenleving? Hoe richt je een samenwerking goed in? Welke instrumenten heb je tot je beschikking? Hoe ga je in een samenwerking om met al die verschillende partners, binnen en buiten de gemeente, met eigen agenda’s, drijfveren en motieven?

In Drenthe werken we op allerlei manieren en rondom allerlei opgaven samen. Denk aan de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie, Het Drents Zorglandschap en het Omgevingswet Platform Drenthe. Samenwerking gaat niet altijd vanzelf. Daar moet je hard voor werken. Maar hoe doen we dat?

Met de gemeentesecretarissen in Drenthe is besloten om samen met de VNG Academie een leeratelier Regionale samenwerking te organiseren in Drenthe. In het vierdaagse leeratelier ‘Regionaal samenwerken’ gaan we in op bovenstaande vragen. We kijken vanuit een theoretische en een praktische invalshoek naar het vraagstuk en vanuit uw eigen casuïstiek. Vanuit de theorie: welke inzichten biedt de wetenschap ons om de context van het werken in een netwerksamenleving beter te begrijpen en welke (juridische) instrumenten heb je tot je beschikking om samenwerking goed vorm te geven? Vanuit de praktijk: hoe past u die inzichten daadwerkelijk toe in de praktijk, wat werkt wel en niet en waarom. Welke dilemma’s komt u tegen en hoe kunt u daar mee omgaan? Uw eigen casus is de rode draad van het leeratelier.

Dit leeratelier is interessant voor iedereen die werkt binnen of aan regionale samenwerking. Het is de bedoeling dit leeratelier het einde van het jaar 2019 te starten. Exacte data worden vastgesteld nadat blijkt dat er voldoende interesse is.   

Leerdoelen:

De volgende doelen staan centraal tijdens het leeratelier Samenwerken:

• Inzicht vergroten in de relevante maatschappelijke en regionale ontwikkelingen

• Scherp beeld ontwikkelen van het krachtenveld rondom je eigen samenwerkingsthema’s

• Versterken van je samenwerkingsvaardigheden en inzicht in de succes- en faalfactoren van samenwerken

• Inzicht in motieven en samenwerkingsvormen

• Kennis van de governance van samenwerken: rolverdelingen en democratische legitimatie

• Vergroten van je inzicht over je eigen bijdrage, rol en voorkeurstijlen in samenwerken.

Programma

In het leeratelier kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar samenwerken. Er is aandacht voor actuele wetenschappelijke inzichten. Deze kennis wordt toegespitst op je praktijk: hoe die inzichten concreet te gebruiken, welke instrumenten en vaardigheden heb je tot je beschikking?

De rode draad is een eigen casus waaraan je stap voor stap werkt. Het leeratelier eindigt met een bijeenkomst waarin je een plan van aanpak voor je casus gaat ‘pitchen’. We werken met interactieve werkvormen, zodat je de leerstof direct kan betrekken op je eigen situatie. Trainingen zorgen ervoor dat je meer komt te weten over je eigen krachten en mogelijkheden.

Het leeratelier bestaat uit vier bijeenkomsten en staat onder leiding van dr. mr. Maarten Hageman, kerndocent samenwerken van de VNG en bij VU Law Academy en voormalig regiosecretaris. De sprekers en gastdocenten zijn toonaangevend in de samenwerking, als onderzoeker, adviseur, trainer en ook als bestuurlijke en ambtelijke ervaringsdeskundige uit onze eigen Drentse regio.

Programma

Dag 1: Het speelveld verkend

Maatschappelijke transformatie, de netwerksamenleving, participatiesamenleving en wat betekent deze transformatie voor gemeenten en voor uw rol?

Samenwerken in Drenthe: het dynamische krachtenveld, welke politieke, historische, maatschappelijke krachten en persoonlijke, emotionele drijfveren bepalen samenwerking?

Dag 2: Grip houden op samenwerken

Hoe organiseer je samenwerking aan de voorkant, welke vormen van samenwerking zijn er, het samenspel tussen de partijen, hoe zet je kaders en structuren in ten dienste van de inhoud?

Motieven, dilemma’s en succes-en faalfactoren. Hoe ga je in een samenwerking om met de verschillende partners, binnen en buiten de gemeente, met eigen agenda’s, drijfveren en motieven? Hoe is in jouw casus de samenwerking opgezet of hoe moet deze worden opgezet.

Dag 3: De eigen rol in samenwerking

Persoonlijk leiderschap en effectiviteit, rolopvattingen ambtenaren, bestuursstijlen, webanalyse, omgaan met belangentegenstellingen.

Dag 4: Presentatie eindopdracht, plan van aanpak.

Kosten

Bij twintig deelnemers bedragen de kosten voor deelname circa € 995,- (excl. BTW) per persoon. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan dit bedrag lager of hoger worden.

Interesse of vragen

Wanneer je interesse hebt voor deelname aan dit leeratelier dan kun je dat melden via secretariaat@vdgdrenthe.nl.

Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met Martin Nanninga via m.nanninga@vdgdrenthe.nl of via 06-23436056.   

Het bestuur van de Vereniging van Drentse Gemeenten heeft, na instemming van de colleges van B&W van de leden, haar Strategische Agenda vastgesteld. Hiermee is voor de periode 2019 – 2022 bepaalt waar de vereniging zich mee bezig gaat houden. Het document tref je hieronder aan:

https://www.vdgdrenthe.nl/wp-content/uploads/2019/05/Strategische-agenda-VDG-2018-2022-Drentse-gemeenten-verleggen-grenzen.pdf