Nieuws archief

Drentse gemeenten willen voldoende geld van het Rijk voor de uitvoering van nieuwe taken. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Wet verplichte GGZ en de uitvoering van het klimaatakkoord. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn de 12 Drentse gemeenten daarom mede-indieners van moties waarmee het bestuur van de VNG de opdracht krijgt om met het Rijk afspraken vast te leggen hierover. Daarnaast roepen de Drentse gemeente het bestuur van de VNG op om met het Rijk in gesprek te gaan over meer eigen sturing op de WMO.

“We hebben de afgelopen jaren veel taken erbij gekregen van het Rijk. Elke keer krijgen we net wat minder geld van het Rijk dan eigenlijk nodig is voor de uitvoering van deze nieuwe taken. Dat moet afgelopen zijn, de grens is bereikt. Als we nieuwe taken moeten uitvoeren dan is dat prima, maar dan willen we wel voldoende geld en er niet steeds zelf bij inschieten” , zegt Jan Zwiers, wethouder Coevorden en VNG commissielid Financiën.

Naast voldoende geld willen de Drentse gemeenten ook minder bemoeienis van het Rijk bij taken die ze erbij krijgen. “Neem nou het abonnementstarief WMO”, zegt Erwin Slomp wethouder WMO in Hoogeveen, “ Het Rijk heeft een regeling bedacht en aan gemeenten opgelegd waardoor inwoners die eigenlijk zelf ondersteuning kunnen regelen en betalen toegang tot WMO voorzieningen krijgen. Hierdoor maken meer inwoners gebruik van de ondersteuning en de kosten en financiële risico’s zijn voor de gemeenten. Als de uitvoering van de WMO een taak van de gemeenten is dan past het niet dat het Rijk zich ermee bemoeit en ons de invoering van een regeling oplegt. Het abonnementstarief moet van tafel, we willen meer eigen sturingsmogelijkheden”.

De twaalf Drentse gemeenten zijn als collectief mede-indieners van moties die het bestuur van de VNG oproepen ervoor te zorgen dat er voldoende middelen voor nieuwe taken komen. De financiële grenzen zijn bereikt, nieuwe taken mogen niet voor een nog groter tekort zorgen bij gemeenten.

Eerder deden de Drentse gemeenten een oproep om meer financiële middelen beschikbaar te stellen voor het sociaal domein, waaronder jeugdzorg. De Drentse gemeenten trekken samen op om dit onder de aandacht te brengen bij het Kabinet en laten de komende tijd van zich horen in Den Haag.

“Bezield Landschap, de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe vanaf 1970”

Na het succesvolle en inspirerende boek “Bewogen Ruimte, de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe” brengt Bernhard Hanskamp in februari het boek ‘Bezield Landschap’ uit. Dit tweede boek beschrijft de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe vanaf 1970. Als oud-ambtenaar van de provincie weet hij als geen ander hoe het landschap is veranderd in de afgelopen decennia. Vooruitlopend op de publicatie van het boek geeft Bernhard tijdens dit kenniscafé een exclusieve voorbeschouwing op het boek.

Burgemeester Eric van Oosterhout schreef het voorwoord voor het boek. Een paar zinnen hieruit: ‘Bezield Landschap is te lezen als een gedetailleerde geschiedenis van de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe. Het is een goed gedocumenteerd relaas langs bekende thema’s als de streekplannen, de ontwikkeling van de dorpen, de ruilverkaveling en de dreigende verdroging of vernatting’.
‘Maar Hanskamp maakt er meer dan een feitenrelaas van. Hij geeft een persoonlijke inkleuring door te wijzen op de dilemma’s, de spanningsvelden en de verhitte discussies. Daarbij blijft hij als een volleerd (gepensioneerd) ambtenaar binnen de ambtelijke lijnen, maar een goed verstaander merkt dat hij de politiek niet altijd spaart’.

Leer lessen uit het verleden en laat u inspireren door Bernhard Hanskamp tijdens dit kenniscafé: ‘Bezield Landschap’. Na een uitgebreide proloog op het boek gaat hij onder leiding van dagvoorzitter Eric van Oosterhout graag met de zaal in gesprek.

Donderdag 16 januari 2020
Tijdstip: 15.00 tot 17.00 uur
Locatie: Raadzaal De Wolden, Raadhuisstraat 2, 7921 GD Zuidwolde

PROGRAMMA
15.00 uur: Inloop
15.15 uur: Opening, door Eric van Oosterhout
15.20 uur: Boekpresentatie, door Bernhard Hanskamp
16.00 uur: Vragen en discussie, onder leiding van Eric van Oosterhout
16.30 uur: Afsluiting
16.35 uur: Hapje en Drankje

Aanmelden? Vul dan onderstaand formulier in.

Hoe houd je als gemeente grip op de tientallen samenwerkingsverbanden waaraan gemeenten deelnemen? Hoe richt je een samenwerking goed in? Welke instrumenten heb je tot je beschikking? Hoe ga je in een samenwerking om met al die verschillende partners, binnen en buiten de gemeente, met eigen agenda’s, drijfveren en motieven? Wat betekent het voor jou om met netwerkleiderschap te werken in ketens en netwerken?

De Vereniging Drentse Gemeenten organiseert in samenwerking met de VNG Academie het vierdaagse leeratelier ‘Regionaal Samenwerken’ waar we ingaan op bovenstaande vragen. We kijken vanuit een theoretische en een praktische invalshoek naar het vraagstuk en vanuit je eigen casuïstiek. Vanuit de theorie: welke inzichten biedt de wetenschap ons om de context van het werken in een netwerksamenleving beter te begrijpen en welke (juridische) instrumenten heb je tot je beschikking om samenwerking goed vorm te geven? Vanuit de praktijk: hoe pas je die inzichten daadwerkelijk toe in de praktijk, wat werkt wel en niet en waarom? Welke dilemma’s kom je tegen en hoe kun je daar mee omgaan? Een eigen casus is de rode draad van het leeratelier. We werken met interactieve werkvormen, zodat je de leerstof direct kan betrekken op je eigen situatie. Trainingen zorgen ervoor dat je meer komt te weten over je eigen krachten en mogelijkheden. Voor meer informatie, klik op onderstaande link.

Aanmelden? Vul hieronder je gegevens in.

Tijdstip: 15.00 tot 17.30 uur
Locatie: Het Markehuis, De Pol 4, 9444 EX Grolloo

Drenthe heeft veel potentie en kansen, maar kent in sommige regio’s ook grote sociaaleconomische opgaven. Zo neemt het aantal inwoners af en is er sprake van vergrijzing en ontgroening. Hierdoor komt het klimaat voor werken, onderwijs, zorg en wonen onder druk, met gevolgen voor de leefbaarheid van het gebied. Met dit kenniscafé gaan we in op de meest prangende opgaven rondom wonen, onderwijs en zorg en toenemende ruimtelijke ongelijkheden. Maar ook op bijvoorbeeld nieuwe oplossingen voor verdwijnende voorzieningen en nieuwe vormen van samenwerking tussen bewoners, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Want Drenthe heeft ook zoveel meer dan krimp.

PROGRAMMA
15.00 uur: Inloop

15.15 uur: Opening

15.30 uur: Leefbaarheid en Krimp in Drenthe, door Marja Janssens Trendbureau Drenthe geeft met de leefbaarheidsmonitor Drenthe inzicht in de belangrijkste thema’s als het gaat om goed wonen, werken en leven. Er is aandacht voor demografische ontwikkelingen, informatie over de bereikbaarheid van voorzieningen en factoren die bijdragen aan, of van invloed zijn op de leefbaarheid in Drenthe. Marja Janssens (onderzoeker Trendbureau Drenthe), neemt ons mee in de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor.

16.00 uur: De Kracht van een Krimpregio, door prof. dr. ir. Bettina Bock Betinna Bock is Bijzonder Hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bij haar inaugurele rede stelde ze: ‘We moeten zoeken naar kansen in krimp, is al vele malen geroepen. Het is waar en tegelijk zo veel makkelijker gezegd dan gedaan. En toch is ook dit een pleidooi voor een andere kijk op krimp – een oproep om te denken in ruimte en niet in leegte.’

16.30 uur: Afsluiting
16.35 uur: Hapje en Drankje

Aanmelden? Vul dan onderstaand formulier in.

Op 17 oktober brachten de bestuurders tijdens het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken een bezoek aan het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) in Meppel. Dit is een initiatief om de transitie naar een circulaire economie in Noord-Nederland te versnellen. De focus ligt op het doen van concrete projecten. Alex van Oost, directeur-bestuurder van NICE, nam de bestuurders mee in dit thema. Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen. Het gaat bijvoorbeeld om het hergebruik van afval, maar ook om circulair bouwen. Over dit laatste gaf Alex van Oost een toelichting op één van de projecten waar NICE bij betrokken is: ‘Drenthe Woont Circulair’ (www.drenthewoontcirculair.nl). Met dit project zetten de acht Drentse woningcorporaties zich in om circulair bouwen in de provincie te stimuleren. Het streven van de corporaties is dat er in 2040 volledig circulair wordt gebouwd en gerenoveerd. Naar aanleiding van het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 heeft de provincie de ambities op Drentse schaal geformuleerd in de startnotitie ‘Roadmap Circulair Drenthe 2050’. Tijdens het portefeuillehoudersoverleg werd gesproken over de ambities en inzet van gemeenten en over de samenwerking in Drenthe op dit vlak. Afgesproken is om verder te kijken wat gemeenten gezamenlijk kunnen doen en hoe samenwerking op dit thema vorm kan krijgen. Dit komt terug in het volgende portefeuillehoudersoverleg dat volgend jaar april plaatsvindt.

De grens is bereikt. Dat schrijven Drentse gemeenten in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Ze worden geconfronteerd met miljoenentekorten in het sociaal domein. Zonder ingrijpende maatregelen krijgen ze hun begroting in 2020 niet sluitend. Daarom vragen de gemeenten minimaal 600 miljoen extra in het gemeentefonds. Tegelijkertijd dringen ze aan op meer beleidsruimte en sturingsmogelijkheden binnen het sociaal domein.

“Het Rijk straalt uit dat het financieel nooit eerder zo goed ging terwijl gemeenten financieel in zwaar weer verkeren”, aldus  Jisse Otter, wethouder financiën gemeente Emmen. “Wij moeten de lasten voor onze burgers verhogen en fors bezuinigen om het hoofd boven water te houden terwijl het Rijk geld overhoudt. We zijn weliswaar als gemeenten in gesprek met het Rijk over de financiële verhoudingen op langere termijn, maar we hebben nú geld nodig. Daarom vragen wij de Tweede Kamer om 600 miljoen extra beschikbaar te stellen in 2019.”

Harmke Vlieg, wethouder van de gemeente Assen vindt financiële compensatie alleen niet voldoende.  “We moeten ook meer  eigen beleidsruimte en sturingsmogelijkheden krijgen binnen het sociaal domein. Gemeenten kunnen goed invulling geven aan hun taken in het sociaal domein. Juist door de beperkte eigen ruimte lopen de tekorten op. We denken dan bijvoorbeeld aan meer grip op doorverwijzingen naar jeugdzorg,  meer mogelijkheden om te sturen op eigen bijdragen en het afschaffen van het abonnementstarief.”

In de brief aan de Tweede Kamer stellen  de Drentse Gemeenten voor om samen de handschoen op te pakken en te zoeken naar passende oplossingen. Gesprekken moeten uitwijzen waar ruimte zit om te experimenteren.          

De Verenging Drentse gemeenten heeft een werkgroep ingesteld die zich inspant om de financiële positie van gemeenten te versterken. Deze werkgroep behartigt de belangen van de Drentse gemeenten bij de oplossingen voor de tekorten in het sociaal domein en bij het zoeken naar passende financiële verhoudingen tussen het Rijk en de gemeenten. De werkgroep bestaat uit een aantal wethouders uit het sociaal domein en wethouders financiën.

Eerder stuurden ook de Overijsselse en Groningse gemeenten een brandbrief van gelijke strekking. 


“Met elkaar creëren we meerwaarde”

Samenwerken loont!

Een samenwerking met inwoners en ondernemers van Orvelte, de VNG, Wethoudersvereniging, Raadsledenvereniging en de Drentse kring van griffiers

Tijden: Algemene Ledenvergadering VDG 11.00 – 12.00 uur. Jaarcongres 12.00 tot 17.00 uur.

Locatie:Restaurant De Schapendrift, Schapendrift 1, Orvelte

Het bestuur van de VDG en de gemeente Midden – Drenthe nodigen u uit voor het VDG Jaarcongres.

Het congres staat in het teken van samenwerking. Dit voorjaar hebben de Drentse colleges van B&W de strategische agenda van de VDG vastgesteld.  Een mooie basis waarop we de Drentse samenwerking verder kunnen bouwen. Maar hoe doen we dat?

De 4e VNG Denktank deed onderzoek naar ‘regionale samenwerking’. Tijdens het VNG congres in 2018 werd de publicatie “Werkende Samenwerking” gepresenteerd. Naast een wetenschappelijke publicatie, kwam de 4e Denktank met een concrete handreiking. De handreiking helpt burgemeesters, wethouders, raadsleden of ambtenaren om anders te kijken, te denken en te handelen bij vraagstukken die reiken over de grenzen van gemeenten en vaak ook over de grenzen van domeinen. De handreiking staat centraal tijdens ons congres. Prof. Dr. Ing. Geert Teisman neemt ons mee in de handreiking en vertelt over de lessen uit het onderzoek.  Paragraaf

De gemeente Midden Drenthe werkt actief aan samenwerking. De afgelopen jaren is er bijvoorbeeld succesvol met inwoners, ondernemers en instellingen in Orvelte gewerkt aan een ‘Masterplan’ voor Orvelte. Een mooi praktijkvoorbeeld waarbij samenwerkende partijen elkaars meerwaarde hebben gevonden en de samenwerking aangaan voor een toekomstbestendig, vitaal en leefbaar dorp. We zijn daarom blij dat het dorp Orvelte ons wil ontvangen en hierover wil vertellen.

Het congres is een samenwerking met verschillende vakverenigingen. Zo wordt vanuit verschillende perspectieven samenwerking belicht. We hopen daarmee voor iedereen die actief is in het openbaar bestuur als bestuurder, politici of ambtenaar een interessant programma te hebben samengesteld. Met dit congres gaan we de samenwerking in Drenthe verder verdiepen! Van harte welkomop ons jaarcongres!

Het volledige programma treft u hier:

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het VDG bureau. Per mail via secretariaat@vdgdrenthe.nl of telefonisch op 06 40 70 71 09.

Aanmelden kan via dit formulier: aanmeldformulier

Rikus Jager

Voorzitter Vereniging van Drentse Gemeenten

Vooraankondiging en interessepeiling Leeratelier Regionale samenwerking

Hoe hou je als gemeente grip op de tientallen samenwerkingsverbanden waaraan gemeenten deelnemen? Kun je überhaupt sturen in de netwerksamenleving? Hoe richt je een samenwerking goed in? Welke instrumenten heb je tot je beschikking? Hoe ga je in een samenwerking om met al die verschillende partners, binnen en buiten de gemeente, met eigen agenda’s, drijfveren en motieven?

In Drenthe werken we op allerlei manieren en rondom allerlei opgaven samen. Denk aan de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie, Het Drents Zorglandschap en het Omgevingswet Platform Drenthe. Samenwerking gaat niet altijd vanzelf. Daar moet je hard voor werken. Maar hoe doen we dat?

Met de gemeentesecretarissen in Drenthe is besloten om samen met de VNG Academie een leeratelier Regionale samenwerking te organiseren in Drenthe. In het vierdaagse leeratelier ‘Regionaal samenwerken’ gaan we in op bovenstaande vragen. We kijken vanuit een theoretische en een praktische invalshoek naar het vraagstuk en vanuit uw eigen casuïstiek. Vanuit de theorie: welke inzichten biedt de wetenschap ons om de context van het werken in een netwerksamenleving beter te begrijpen en welke (juridische) instrumenten heb je tot je beschikking om samenwerking goed vorm te geven? Vanuit de praktijk: hoe past u die inzichten daadwerkelijk toe in de praktijk, wat werkt wel en niet en waarom. Welke dilemma’s komt u tegen en hoe kunt u daar mee omgaan? Uw eigen casus is de rode draad van het leeratelier.

Dit leeratelier is interessant voor iedereen die werkt binnen of aan regionale samenwerking. Het is de bedoeling dit leeratelier het einde van het jaar 2019 te starten. Exacte data worden vastgesteld nadat blijkt dat er voldoende interesse is.   

Leerdoelen:

De volgende doelen staan centraal tijdens het leeratelier Samenwerken:

• Inzicht vergroten in de relevante maatschappelijke en regionale ontwikkelingen

• Scherp beeld ontwikkelen van het krachtenveld rondom je eigen samenwerkingsthema’s

• Versterken van je samenwerkingsvaardigheden en inzicht in de succes- en faalfactoren van samenwerken

• Inzicht in motieven en samenwerkingsvormen

• Kennis van de governance van samenwerken: rolverdelingen en democratische legitimatie

• Vergroten van je inzicht over je eigen bijdrage, rol en voorkeurstijlen in samenwerken.

Programma

In het leeratelier kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar samenwerken. Er is aandacht voor actuele wetenschappelijke inzichten. Deze kennis wordt toegespitst op je praktijk: hoe die inzichten concreet te gebruiken, welke instrumenten en vaardigheden heb je tot je beschikking?

De rode draad is een eigen casus waaraan je stap voor stap werkt. Het leeratelier eindigt met een bijeenkomst waarin je een plan van aanpak voor je casus gaat ‘pitchen’. We werken met interactieve werkvormen, zodat je de leerstof direct kan betrekken op je eigen situatie. Trainingen zorgen ervoor dat je meer komt te weten over je eigen krachten en mogelijkheden.

Het leeratelier bestaat uit vier bijeenkomsten en staat onder leiding van dr. mr. Maarten Hageman, kerndocent samenwerken van de VNG en bij VU Law Academy en voormalig regiosecretaris. De sprekers en gastdocenten zijn toonaangevend in de samenwerking, als onderzoeker, adviseur, trainer en ook als bestuurlijke en ambtelijke ervaringsdeskundige uit onze eigen Drentse regio.

Programma

Dag 1: Het speelveld verkend

Maatschappelijke transformatie, de netwerksamenleving, participatiesamenleving en wat betekent deze transformatie voor gemeenten en voor uw rol?

Samenwerken in Drenthe: het dynamische krachtenveld, welke politieke, historische, maatschappelijke krachten en persoonlijke, emotionele drijfveren bepalen samenwerking?

Dag 2: Grip houden op samenwerken

Hoe organiseer je samenwerking aan de voorkant, welke vormen van samenwerking zijn er, het samenspel tussen de partijen, hoe zet je kaders en structuren in ten dienste van de inhoud?

Motieven, dilemma’s en succes-en faalfactoren. Hoe ga je in een samenwerking om met de verschillende partners, binnen en buiten de gemeente, met eigen agenda’s, drijfveren en motieven? Hoe is in jouw casus de samenwerking opgezet of hoe moet deze worden opgezet.

Dag 3: De eigen rol in samenwerking

Persoonlijk leiderschap en effectiviteit, rolopvattingen ambtenaren, bestuursstijlen, webanalyse, omgaan met belangentegenstellingen.

Dag 4: Presentatie eindopdracht, plan van aanpak.

Kosten

Bij twintig deelnemers bedragen de kosten voor deelname circa € 995,- (excl. BTW) per persoon. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan dit bedrag lager of hoger worden.

Interesse of vragen

Wanneer je interesse hebt voor deelname aan dit leeratelier dan kun je dat melden via secretariaat@vdgdrenthe.nl.

Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met Martin Nanninga via m.nanninga@vdgdrenthe.nl of via 06-23436056.   

In samenwerking met het programma Personen Verward Gedrag (PvG), de Vereniging Drentse Gemeente (VDG), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Veiligheidshuis Drenthe is op 13 maart jl. een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd in De Tamboer in Hoogeveen. Het thema van deze dag was de verbinding van zorg en veiligheid in Drenthe.

Tijdens de bijeenkomst zijn filmopnames gemaakt. De beelden, reacties en quotes zijn samengevoegd tot een korte sfeerimpressie. Voor het bekijken van het filmpje,  klik op de link: https://youtu.be/eIIyNQzZuqE

De eerste digitale Nieuwsbrief Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit is een feit. De nieuwsbrief geeft informatie over het onderwijs in onze provincie, deelt good practices en reflecteert op de onderzoeksgegevens uit de Drentse Onderwijsmonitor. Deze nieuwsbrief heeft als onderwerp ‘kwetsbare jongeren’ en laat werkwijzen zien om deze jongeren te ondersteunen. De verschillende werkwijzen hebben een gezamenlijke insteek: jongeren perspectief bieden. In de aanpakken komt naar voren dat men de verschillende leefgebieden verbindt, waar nodig individuele begeleiding biedt en er een samenwerking is tussen de verschillende onderwijsinstellingen en organisaties.

https://mailchi.mp/74f36c0b531a/o0729kintt-1375617?e=179c9177a9