Leeratelier Regionale Samenwerking 24-07-2019 (5 jaar geleden)

Vooraankondiging en interessepeiling Leeratelier Regionale samenwerking

Hoe hou je als gemeente grip op de tientallen samenwerkingsverbanden waaraan gemeenten deelnemen? Kun je überhaupt sturen in de netwerksamenleving? Hoe richt je een samenwerking goed in? Welke instrumenten heb je tot je beschikking? Hoe ga je in een samenwerking om met al die verschillende partners, binnen en buiten de gemeente, met eigen agenda’s, drijfveren en motieven?

In Drenthe werken we op allerlei manieren en rondom allerlei opgaven samen. Denk aan de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie, Het Drents Zorglandschap en het Omgevingswet Platform Drenthe. Samenwerking gaat niet altijd vanzelf. Daar moet je hard voor werken. Maar hoe doen we dat?

Met de gemeentesecretarissen in Drenthe is besloten om samen met de VNG Academie een leeratelier Regionale samenwerking te organiseren in Drenthe. In het vierdaagse leeratelier ‘Regionaal samenwerken’ gaan we in op bovenstaande vragen. We kijken vanuit een theoretische en een praktische invalshoek naar het vraagstuk en vanuit uw eigen casuïstiek. Vanuit de theorie: welke inzichten biedt de wetenschap ons om de context van het werken in een netwerksamenleving beter te begrijpen en welke (juridische) instrumenten heb je tot je beschikking om samenwerking goed vorm te geven? Vanuit de praktijk: hoe past u die inzichten daadwerkelijk toe in de praktijk, wat werkt wel en niet en waarom. Welke dilemma’s komt u tegen en hoe kunt u daar mee omgaan? Uw eigen casus is de rode draad van het leeratelier.

Dit leeratelier is interessant voor iedereen die werkt binnen of aan regionale samenwerking. Het is de bedoeling dit leeratelier het einde van het jaar 2019 te starten. Exacte data worden vastgesteld nadat blijkt dat er voldoende interesse is.   

Leerdoelen:

De volgende doelen staan centraal tijdens het leeratelier Samenwerken:

• Inzicht vergroten in de relevante maatschappelijke en regionale ontwikkelingen

• Scherp beeld ontwikkelen van het krachtenveld rondom je eigen samenwerkingsthema’s

• Versterken van je samenwerkingsvaardigheden en inzicht in de succes- en faalfactoren van samenwerken

• Inzicht in motieven en samenwerkingsvormen

• Kennis van de governance van samenwerken: rolverdelingen en democratische legitimatie

• Vergroten van je inzicht over je eigen bijdrage, rol en voorkeurstijlen in samenwerken.

Programma

In het leeratelier kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar samenwerken. Er is aandacht voor actuele wetenschappelijke inzichten. Deze kennis wordt toegespitst op je praktijk: hoe die inzichten concreet te gebruiken, welke instrumenten en vaardigheden heb je tot je beschikking?

De rode draad is een eigen casus waaraan je stap voor stap werkt. Het leeratelier eindigt met een bijeenkomst waarin je een plan van aanpak voor je casus gaat ‘pitchen’. We werken met interactieve werkvormen, zodat je de leerstof direct kan betrekken op je eigen situatie. Trainingen zorgen ervoor dat je meer komt te weten over je eigen krachten en mogelijkheden.

Het leeratelier bestaat uit vier bijeenkomsten en staat onder leiding van dr. mr. Maarten Hageman, kerndocent samenwerken van de VNG en bij VU Law Academy en voormalig regiosecretaris. De sprekers en gastdocenten zijn toonaangevend in de samenwerking, als onderzoeker, adviseur, trainer en ook als bestuurlijke en ambtelijke ervaringsdeskundige uit onze eigen Drentse regio.

Programma

Dag 1: Het speelveld verkend

Maatschappelijke transformatie, de netwerksamenleving, participatiesamenleving en wat betekent deze transformatie voor gemeenten en voor uw rol?

Samenwerken in Drenthe: het dynamische krachtenveld, welke politieke, historische, maatschappelijke krachten en persoonlijke, emotionele drijfveren bepalen samenwerking?

Dag 2: Grip houden op samenwerken

Hoe organiseer je samenwerking aan de voorkant, welke vormen van samenwerking zijn er, het samenspel tussen de partijen, hoe zet je kaders en structuren in ten dienste van de inhoud?

Motieven, dilemma’s en succes-en faalfactoren. Hoe ga je in een samenwerking om met de verschillende partners, binnen en buiten de gemeente, met eigen agenda’s, drijfveren en motieven? Hoe is in jouw casus de samenwerking opgezet of hoe moet deze worden opgezet.

Dag 3: De eigen rol in samenwerking

Persoonlijk leiderschap en effectiviteit, rolopvattingen ambtenaren, bestuursstijlen, webanalyse, omgaan met belangentegenstellingen.

Dag 4: Presentatie eindopdracht, plan van aanpak.

Kosten

Bij twintig deelnemers bedragen de kosten voor deelname circa € 995,- (excl. BTW) per persoon. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan dit bedrag lager of hoger worden.

Interesse of vragen

Wanneer je interesse hebt voor deelname aan dit leeratelier dan kun je dat melden via secretariaat@vdgdrenthe.nl.

Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met Martin Nanninga via m.nanninga@vdgdrenthe.nl of via 06-23436056.