Nieuwsbrief Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit 22-06-2021 (3 jaar geleden)

Veel  gemeenten en schoolbesturen hebben de afgelopen periode actief beleid gevoerd om de voorschoolse voorzieningen van een impuls te voorzien. Dit vanwege een herverdeling van middelen voor de gemeenten, waardoor een aantal gemeenten meer financiële middelen kreeg voor hun VVE-beleid. Veel schoolbesturen zijn actief op dit terrein en gaan over tot het vormen van Integrale Kindcentra en verstevigen de samenwerking tussen een voorschoolse voorziening en de basisschool.
Er blijft ook nog veel te wensen over. De voorschoolse voorzieningen kent een gecompliceerde bekostiging, dat onder andere kon leiden tot de Toeslagenaffaire. En deelname van alle kinderen is nog geen vanzelfsprekendheid.

In deze Nieuwsbrief twee artikelen die het beleid van een gemeente en een schoolbestuur belichten. Het derde artikel schetst een viertal scenario’s hoe voorzieningen voor jonge kinderen er in de toekomst uit zouden kunnen zien. In deze tijd van kabinetsformatie zal dit zeker ook op tafel liggen.

Lees meer in de nieuwsbrief.