Nieuws archief

Ter vervanging van zwangerschapsverlof zoeken wij van 1 juli 2024 tot 1 februari 2025 een:

Procesregisseur VDG

 (32 – 36 uur per week)

Wie zoeken wij?

Ben jij een echte verbinder en bruggenbouwer en zit samenwerken in je natuur? Ben je als een vis in het water in een bestuurlijke omgeving en weet jij bestuurlijke opdrachten en wensen om te zetten naar concrete acties en resultaten? Dan zijn wij op zoek naar jou! Een ambitieuze pionier die enthousiast wordt van het samenwerken in een klein team aan het realiseren van onze gezamenlijke ambities.

De twaalf Drentse gemeenten hebben een samenwerkingsagenda vastgesteld voor de VDG voor de periode 2023 – 2027. Daarmee is de koers van de VDG voor de komende jaren bepaald. Er is inhoudelijke focus en er is en we werken aan professionalisering van taken die we uitvoeren.

Samenwerkingsagenda VDG

De missie van de VDG luidt: We werken samen aan collectieve, gemeentegrensoverschrijdende en interbestuurlijke opgaven en behartigen de gemeenschappelijke belangen van twaalf Drentse gemeenten. De bijbehorende visie luidt: In de periode 2023-2027 werken de Drentse gemeenten samen aan een aantrekkelijke agenda, hebben een gezamenlijke lobbyagenda, werken nauw samen met de provincie en waterschappen aan maatschappelijke opgaven en zijn actief en betrokken lid van de VNG.

De inhoudelijke samenwerking in de portefeuilles vormt het hart van de samenwerking in VDG-verband. We behouden de acht portefeuilles die ook in de vorige bestuursperiode bestonden. Van alle opgaven binnen alle portefeuilles zien we voor deze bestuursperiode de volgende drie grootste opgaven: 1. Gezondheid en Preventie, 2. Energie en Klimaat en 3. Wonen en landelijk gebied.

Naast de portefeuilleprogrammering bestaat de Samenwerkingsagenda uit drie VDG-brede thema’s, die meer zorg, tijd en aandacht verdienen ten gunste van de inhoudelijke opgaven waar in de portefeuilles aan wordt gewerkt:

 1. Een verkenning naar de behoefte rond gezamenlijke kennisontwikkeling;
 2. Een verkenning naar de behoefte om samen te werken rond personele schaarste;
 3. Het versterken van de Drentse lobbykracht.

Om de goede samenwerking in Drenthe verder te versterken, werken we samen met provincie en waterschappen aan interbestuurlijke visie en werken we aan het bestuurlijk-ambtelijk samenspel op regionaal niveau. 

Wat is jouw rol?

Als procesregisseur van de VDG ben je samen met de ambtelijk secretaris aan zet voor de uitvoering van de samenwerkingsagenda. Je bent een regisseur, coördinator, aanjager, organisator en ondersteuner tegelijk. Je schaakt binnen de context van een (complexe) politiek bestuurlijk speelveld op de borden van netwerken, kennisdelen, samenwerken en belangenbehartiging.

Je werkt samen met ambtenaren van de gemeenten en provincie aan het uitvoeren van bestuurlijke opdrachten en wensen. Je bent goed in staat om ambitie en visie te vertalen naar concrete resultaten en acties. Je hebt een neus voor actuele ontwikkelingen en weet voor gemeenten relevante thema’s te agenderen.

Je bent het aanspreekpunt voor een aantal portefeuilles uit de strategische agenda. Daarnaast ben je voor een aantal portefeuilles secretaris en adviseer en ondersteun je portefeuillehouders en bestuurlijk trekkers bij de activiteiten binnen de portefeuilles.

Je vertegenwoordigt de belangen van de Drentse gemeenten binnen en buiten de provincie Drenthe. Je bouwt en onderhoudt een breed netwerk rondom de opgaven uit de strategische agenda.

Wat is jouw profiel?

 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding.
 • Je hebt tenminste 3 jaar ervaring in het begeleiden van complexe processen of projecten, bij voorkeur binnen een gemeente.
 • Je hebt (aantoonbare) bestuurlijke sensitiviteit en je hebt ervaring opgedaan in het bij elkaar brengen van uiteenlopende belangen en verhoudingen.
 • Je bent scherp en overtuigend, positief kritisch en oplossingsgericht.
 • Je communicatieve vaardigheden zijn goed.
 • Je hebt een breed netwerk of bent in staat deze snel op te bouwen.
 • Je bent enthousiast, fanatiek en wil de samenwerkingsagenda tot een succes maken.

Ons aanbod

Je werkt zelfstandig en in afstemming met de ambtelijk secretaris. Je geeft samen met hem invulling aan missie en visie van de VDG en aan de uitvoering van de strategische agenda.

Bij voorkeur word je uitgeleend of gedetacheerd vanuit je huidige werkgever aan de VDG, in eerste instantie tot 1 februari 2025, met de mogelijkheid om daarna parttime verbonden te zijn aan het VDG-bureau.

We zijn gehuisvest bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. We hebben een kantoor in Zuidwolde. Er staat een bureau voor je klaar maar thuiswerken hoort ook bij de mogelijkheden.

Het salaris is afhankelijk van je opleiding, ervaring en deskundigheid minimaal € 3558 en maximaal € 5997 bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% (bruto) over je salaris, dat je naar eigen voorkeur kan besteden.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze uitdagende functie kun je contact opnemen met Martin Nanninga, ambtelijk secretaris – directeur. Dit kan per mail: m.nanninga@vdgdrenthe.nl of telefonisch: 06 – 23 43 60 56.

Interesse?

Je kunt tot en met 10 april 2023 je belangstelling kenbaar maken via www.vooruitindrenthe.nl. 

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 16 april in Zuidwolde. Eventuele vervolggesprekken zijn gepland op 23 april. Reserveer deze data vast in je agenda.

Bij gelijke geschiktheid heeft een kandidaat van één van de Drentse gemeenten de voorkeur.

De Vereniging van Drentse Gemeenten, de provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit nodigen leerkrachten, docenten, pedagogisch medewerkers, bestuurders van gemeenten en het onderwijs en beleidsmedewerkers onderwijs, jeugd en zorg uit voor de jaarlijkse Onderwijsdag met het thema:

‘Het gedrag van onze leerlingen: wanneer is het problematisch en wanneer hoort het gewoon bij hun ontwikkeling?’

op woensdag 3 april 2024, 14.30 – 17.30 uur.

Locatie: De Bonte Wever, zaal Magenta, Stadsbroek 17 in Assen

Lees verder

 

 

Er is een nieuwe Samenwerkingsagenda van de Vereniging van Drentse Gemeenten voor de periode 2023 tot en met 2027. Samen met onze leden en partners keken we terug op de afgelopen jaren, hebben we de actuele thema’s en onderwerpen waarop we willen samenwerken in beeld gebracht en keken we naar de toekomst van onze vereniging. Deze agenda is daarmee het resultaat van een uitvoerig en interactief proces met onze leden en partners.

We zijn trots dat deze agenda door onze leden breed gedragen is. We gaan door op de in 2019 ingezette koers en gaan deze waar mogelijk optimaliseren en professionaliseren. De inhoud staat centraal. Vanuit het bewustzijn dat regionale samenwerking essentieel is voor de aanpak van grote maatschappelijke opgaven hebben we de belangrijkste thema’s voor de komende jaren benoemd. Want of het nu over gezondheid en preventie, wonen en landelijk gebied of om klimaat en energie gaat als individuele gemeenten kunnen we het niet alleen. De opgaven zijn complex en we moeten spaarzaam omgaan met onze ambtelijke capaciteit vanwege schaarste op de arbeidsmarkt. Samenwerken helpt daarbij, we gaan onderzoeken hoe we samenwerking in kunnen zetten als strijd tegen personele schaarste. Gemeenten lieten samen met provincie waterschappen onderzoek doen naar de effectiviteit van onze samenwerking in Drenthe. Vanuit dit onderzoek hebben de overheden in Drenthe de wens om de samenwerking te optimaliseren. Om een eerste stap daarin te zetten maken we in deze agenda ook afspraken met provincie en waterschappen over samenwerking. Samen gaan we werken aan een breed gedragen strategische visie op Drenthe. Dit vormt de inhoudelijke basis voor het versterken van de gezamenlijke lobby vanuit Drenthe. De Vereniging van Drentse gemeenten heeft zich ontwikkeld tot netwerk en platform waarbinnen allerlei vormen van samenwerkingen plaatsvinden. De vereniging staat niet op zichzelf maar werkt in een netwerk van diverse samenwerkingsverbanden. We hebben de ambitie om complementair te zijn aan andere samenwerkingsverbanden in Drenthe en willen een actieve provinciale afdeling van de VNG zijn. We hebben de afgelopen jaren gebouwd aan een stevig bestuurlijk netwerk. Een bestuurlijk netwerk is niks zonder goede ambtelijke ondersteuning en zonder goed ambtelijk bestuurlijk samenspel. We zijn blij dat we met de kring van gemeentesecretarissen in deze agenda afspraken hebben gemaakt over hoe we dit samenspel gaan vormgeven en verbeteren. Als 12 Drentse gemeenten staan we samen aan de lat om in navolging op onze vorige agenda ook van deze agenda een succes te maken. We hebben allemaal wat te doen om dit te laten slagen. We zijn blij dat ook onze medeoverheden de provincie Drenthe en de vier waterschappen die actief zijn in Drenthe zich committeren aan deze agenda. Want samen werken we voor dezelfde inwoners. Samen zetten we ons in voor een Drenthe waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

VDG Samenwerkingsagenda 2023-2027 LR

Ben jij gepassioneerd over het optimaliseren en professionaliseren van zowel interne als externe communicatie in organisaties? Zie je het als een uitdaging om de communicatiestrategie vanaf de grond af op te bouwen? Schrik je niet terug voor nieuwe uitdagingen en zie je het belang van samenwerking op zowel interbestuurlijk als regionaal niveau? Als je jouw strategische communicatievaardigheden moeiteloos kunt combineren met een praktische, hands-on aanpak en gedreven bent om in een klein team te werken, dan ben jij wellicht onze ideale kandidaat. Ontdek de mogelijkheden van de VDG in de rol van:

 Communicatieadviseur VDG

(Gemiddeld 8 uur per week)

De twaalf Drentse gemeenten hebben een samenwerkingsagenda voor de periode 2023 – 2027 vastgesteld. Uit de evaluatie die daaraan voorafging, bleek onder andere dat er een uitbreiding gewenst is van de communicatieactiviteiten van de VDG, zodat leden van de vereniging en relevante partners beter op de hoogte zijn van de activiteiten en ontwikkelingen binnen de VDG. In de samenwerkingsagenda is daarom afgesproken dat er aan het VDG-bureau structurele communicatiecapaciteit wordt toegevoegd.

Wat ga je doen?

Als communicatieadviseur bij de VDG krijg je een centrale rol in het vormgeven en optimaliseren van de communicatiestrategie. Je zult niet alleen adviseren over communicatievraagstukken, maar ook een cruciale rol spelen in de implementatie ervan. Hieronder volgt een overzicht van jouw taken en verantwoordelijkheden:

Strategie en Advies

 • Adviseer de ambtelijk secretaris en de procesbegeleider over communicatiestrategieën en de inzet van middelen.
 • Vertaal strategieën naar concrete communicatieplannen en -middelen. Je adviseert, maar voert het ook uit.

Netwerk en Stakeholderrelaties

 • Bouw en onderhoud een relevant netwerk in Drenthe.
 • Onderhoud relaties met externe partners en media in afstemming met de vereniging.

Interne en Externe Communicatie

 • Beheer en optimaliseer de interne informatiestromen binnen de vereniging.
 • Coördineer en voer externe communicatie-activiteiten uit, zoals persberichten en partnercommunicatie.

Beeldvorming en Positionering

 • Werk aan de beeldvorming en positionering van de vereniging en haar activiteiten.
 • Zorg voor consistente en effectieve communicatie om de missie en visie van de vereniging uit te dragen.


Organisatie en Structuur

 • Ontwikkel een heldere communicatiestructuur en -strategie die aansluit bij de ambities van de twaalf Drentse gemeenten.
 • Werk samen met het VDG-bureau om een gestroomlijnde communicatieaanpak te realiseren.

Innovatie en Zelfstandigheid

 • Pionier in de rol van communicatieadviseur en neem initiatieven om de functie vorm te geven.
 • Toon zelfstandigheid in het nemen van beslissingen en het aansturen van communicatie-initiatieven.

Wat vragen wij?
Jouw enthousiasme en fanatisme komen tot uiting in de wijze waarop je de samenwerking tussen de Drentse gemeenten naar een hoger niveau tilt. Je hebt een natuurlijke drang om de communicatievaardigheden in te zetten om de samenwerking te verbeteren. Daarnaast ben je proactief en in staat om zelfstandig te werken, waarbij je op diverse niveaus kunt adviseren. En verder vragen wij:

 • Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur richting communicatie;
 • Aantoonbare ervaring met overheidscommunicatie en hebt bij voorkeur gemeentelijke ervaring;
  • Inzicht op het gebied van actuele ontwikkelingen in het communicatie vak en je weet deze ook toe te passen in je werk;
 • Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • Een breed netwerk in Drenthe of in staat dit snel op te bouwen.

Jouw toekomstige collega’s

Het VDG-bureau bestaat nu uit een ambtelijk secretaris – directeur, een procesbegeleider en een secretaresse.  

Wat bieden wij?

Wij bieden een prettige werksfeer in een team van enthousiaste professionals, waarbij kwaliteit voorop staat. Indicatief is deze nieuwe functie ingedeeld in schaal 10 (max. bruto €5009 per maand bij een fulltime dienstverband, salarispeil januari 2023). Het salaris is afhankelijk van je opleiding, ervaring en deskundigheid.

Bij voorkeur word je uitgeleend of gedetacheerd vanuit je huidige werkgever aan de VDG, in eerste instantie voor een jaar, met de intentie om dit te verlengen tot 31 december 2027. In 2027 wordt de strategische agenda geëvalueerd en op basis daarvan wordt besloten over structurele uitbreiding van het VDG-bureau met de functie van communicatieadviseur.

Wil je meer weten over onze arbeidsvoorwaarden klik dan hier.

Overige informatie

Ons kantoor is in Zuidwolde op het gemeentehuis van gemeente De Wolden. Daar kun je gebruik maken van een flexplek maar je mag deze functie ook vanaf je huidige werkplek invullen of eventueel vanuit huis. We hopen je in ieder geval regelmatig te ontmoeten als volwaardig teamlid van het VDG-bureau.

Wil je voorafgaand aan jouw sollicitatie meer weten over deze vacature of over de procedure? Neem dan contact op met Martin Nanninga hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-23436056. Hij wil jou graag geheel vrijblijvend tijdens een (digitaal) kopje koffie meer vertellen over deze functie en je toekomstige collega’s. Ook vrijblijvend de sfeer proeven op de afdeling behoort tot de mogelijkheden.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd en wil je reageren? Super! Reageren kan door jouw cv en een korte motivatie te sturen naar secretariaat@vdgdrenthe.nl. Solliciteren kan tot en met 22 januari. De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 30 een januari op de ochtend. Een eventueel tweede gesprek is gepland op woensdag 7 februari in de middag.

 

Graag nodigen wij u uit om op 16 november naar Groningen te komen voor een congres over Interbestuurlijk toezicht (IBT).

Een congres voor iedereen die hart heeft voor de kwaliteit van het Openbaar Bestuur en het belang van interbestuurlijk toezicht daarbij onderkent. Bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren en wetenschappers gaan onder leiding van dagvoorzitter Diana Matroos met elkaar in gesprek.

Wat kunnen we doen om het toezicht van de ene overheid op de taakuitvoering door de andere, aan toegevoegde waarde te laten winnen? Welk instrumentarium is daarbij van belang, welke harde of zachte technieken kunnen worden ingezet? En welke dilemma’s komen daarbij naar voren? 

Lees verder uitnodiging congres ‘Interbestuurlijk toezicht met effect’ 16 nov

De link naar het aanmeldformulier is: AANMELDEN

In 2019 hebben de 12 Drentse gemeenten de ambitie uitgesproken toe te werken naar een dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners. Samen met de stichting Hartveilig Drenthe en HartslagNu is daarom het samenwerkingsverband Hartveilig Drenthe gevormd. Voor het ondersteunen van dit samenwerkingsverband is de werkgroep Hartveilig Drenthe op zoek naar een coördinator Hartveilig Drenthe.

vacature regionale coördinator Hartveilig Drenthe – Vooruit in Drenthe

Wat kan de school betekenen voor haar leerlingen wanneer er thuis financiële problemen zijn?

In Drenthe groeit 6% van de kinderen op in een gezin waar het lastig is de eindjes aan elkaar te knopen. In een aantal gemeenten ligt dit percentage hoger. Vaak is er een combinatie met laaggeletterdheid of het niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal. Dit heeft invloed op de kinderen in een gezin. Het brengt voortdurende stress met zich mee waar ook de kinderen het nodige van mee krijgen. Armoede en laaggeletterdheid zijn factoren die een school of een leerkracht en docent niet kunnen oplossen. Wel zijn er mogelijkheden de gevolgen ervan te verminderen.

In deze Nieuwsbrief van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit een aantal artikelen,  die deze mogelijkheden schetsen, zoals onder ander Annelies Kassenberg,  lector Jeugd en Leefomgeving aan de Hanze Hogeschool, deed tijdens de laatste Onderwijsdag.  Het werk van de brugfunctionarissen is een mooi voorbeeld hoe vanuit de school, samen met allerlei organisaties, ouders steun krijgen bij het geven van kansen aan hun kinderen.

Lees verder.

 

SAMENWERKING LOONT

Samenwerken is meer dan ooit relevant; geen organisatie kan haar doelen halen zonder slimme partnerschappen. Dat is ook de basis van de samenwerking in de Regio Drenthe, of het nu gaat om informele vormen van ketens en netwerken, of om gemeenschappelijke organisaties en verbonden partijen.

Hoe houd je als gemeente grip op de tientallen samenwerkingsverbanden waaraan gemeenten deelnemen? Hoe richt je een samenwerking goed in? Welke instrumenten heb je tot je beschikking? Hoe ga je in een samenwerking om met al die verschillende partners, binnen en buiten de gemeente, met eigen agenda’s, drijfveren en motieven? Wat betekent het voor jou om met netwerkleiderschap te werken in ketens en netwerken? 

Na het succes in 2020 en 2022 wil de Vereniging Drentse Gemeenten in samenwerking met  VNG Connect Academie bij voldoende animo dit najaar opnieuw het vierdaagse leeratelier ‘Regionaal Samenwerken’ organiseren, waar we ingaan op bovenstaande vragen. 

Lees verder.