Nieuws archief

De jaarlijkse Onderwijsdag had dit jaar een bijzonder tintje. Geen ontmoeting met vakgenoten in een gemoedelijke sfeer, maar een webinar op 30 september en een replay op 7 oktober. Het thema van dit jaar “Onderwijs – Zorg – Jeugd” trok bezoekers vanuit heel verschillende organisaties: zowel vanuit het onderwijs als vanuit de gemeenten. De tekorten op de jeugdhulpverlening, waar veel gemeenten mee worstelen, is zeer waarschijnlijk een trigger geweest. De webinar met informatie over de Onderwijsmonitor en inleidingen van Bert Wienen en Remko Iedema is zeer positief ontvangen. Lees er hier meer over.

De 12 Drentse gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Provincie Drenthe hebben samen het meerjaren beleidsprogramma ‘Drenthe, samen gezond in beweging’ opgesteld. Daarin beschrijven zij hoe we in Drenthe de komende jaren vitaal en gezond blijven. Zij doen dat vanuit de volgende visie:

“We willen de ervaren gezondheid van Drenten verhogen in een omgeving die uitnodigt tot een gezonde leefstijl. Hierin draait het om meedoen aan de maatschappij, mentale en lichamelijke gezondheid, dagelijks functioneren, zingeving in het leven en de kwaliteit van leven”.

Het beleid is uitgewerkt in vijf thema’s en de bijbehorende doelen.

Bekijk hier de online publieksversie van ‘Drenthe samen gezond in beweging’.

Of download hier de volledige versie van ‘Drenthe samen gezond in beweging’.

Vereniging van Drentse Gemeenten, provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse
Onderwijskwaliteit nodigen u uit voor een webinar met het thema “Onderwijs – Zorg – Jeugd”. Lees hier de volledige uitnodiging en meld u aan.

Lees hier de nieuwsbrief van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit.

Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren tot 18 jaar in de buitenlucht weer sporten. Nu kunnen ze ook in de buitenlucht deelnemen aan culturele activiteiten. De Drentse gemeenten hebben een protocol vastgesteld met richtlijnen voor aanbieders van deze culturele activiteiten.

“Naast school en sport moesten veel kinderen en jongeren ook hun culturele activiteiten missen. Met dit protocol kunnen zij nu ook weer genieten van hun dansles, de scouting of bijvoorbeeld musical les. Dit draagt bij aan de ontspanning en culturele ontwikkeling van kinderen” aldus Mieke Damsma, voorzitter van de portefeuille Onderwijs en Cultuur binnen de VDG en burgemeester van gemeente Midden – Drenthe.  “Alle Drentse gemeenten hanteren dezelfde voorwaarden en richtlijnen. Aanbieders moeten zich hieraan houden, zodat culturele activiteiten weer veilig en verantwoord opgestart kunnen worden”

De strekking van het protocol is:

–             Buiten oefenen of spelen mag, binnen niet;

–             Oefenen en spelen is toegestaan, wedstrijden mogen niet;

–             Aanbieders moeten hun activiteiten in de openbare ruimte vooraf melden bij de gemeenten. Na melding kan de aanbieder beginnen, bij vragen of onduidelijkheden neemt de gemeente contact op;

–             Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden bij de activiteit, voor kinderen tot en met 12 geldt dit niet;

–             Hygiënemaatregelen blijven gelden: vaak handen wassen, thuisblijven bij verkoudheid en/of koorts, ook van huisgenoten;

–             Kantines, pauzeruimtes, kleedkamers en douches moeten gesloten blijven;

–             Aanbieders houden toezicht op het naleven van de voorwaarden en zorgen dat er toezicht is.

Op de websites van de gemeenten is het volledige protocol te lezen. Daarbij is een aanmeldformulier te vinden waarmee culturele activiteiten aangemeld moeten worden. Voor vragen en/of ondersteuning kunnen aanbieders terecht bij hun gemeente.

Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer samen sporten. De Drentse gemeenten hebben samen een protocol opgesteld waarin de voorwaarden zijn beschreven voor sportactiviteiten. Sportaanbieders moeten hieraan voldoen en kunnen voor vragen en ze kunnen voor ondersteuning terecht bij de gemeenten en de buurtsportcoaches/ sportfunctionarissen.

“Alle Drentse gemeenten hanteren dezelfde voorwaarden voor sportactiviteiten voor kinderen en jongeren. Zo geldt voor elke sportaanbieder hetzelfde. We hebben vooral gekeken naar wat mogelijk is. We hebben groot vertrouwen in dat sportaanbieders zorgen voor een veilige en verantwoorde manier van sporten voor kinderen en jeugd’, zegt Roger de Groot, burgemeester De Wolden en voorzitter van de VDG portefeuille Sport. “Het is vooral fantastisch dat er weer samen gesport kan worden door kinderen en jeugd tot en met 18 jaar. Het is goed voor de gezondheid en om fit te blijven en het is ook een welkome afleiding in een tijd waarin veel andere dingen niet kunnen” vervolgt De Groot. 

De strekking van het protocol is:

 • Buitensport mag, binnen sporten mag niet;
 • Trainen mag maar wedstrijden zijn niet toegestaan;
 • Zwembaden blijven gesloten;
 • Sportaanbieders moeten hun activiteiten vooraf melden bij de gemeenten. Na melding kan de sportaanbieder beginnen, bij vragen of onduidelijkheden neemt de gemeente contact op;
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden bij het sporten, voor kinderen tot en met 12 geldt dit niet;
 • Hygiëne maatregelen blijven gelden: vaak handen wassen, thuisblijven bij verkoudheid en/of koorts, ook van huisgenoten;
 • Kantines, kleedkamers en douches moeten gesloten blijven;
 • Sportaanbieders houden toezicht op het naleven van de voorwaarden en zorgen dat per 10 sporters 1 volwassene aanwezig is voor toezicht.

Binnen en buiten zwembaden moeten gesloten blijven. Er is op dit moment nog niet bekend óf en hóe het coronavirus zich in zwembaden kan verspreiden. Zodra er landelijke adviezen en richtlijnen komen voor het veilig en verantwoord gebruiken van zwembaden wordt dit besluit heroverwogen.

Op de websites van de gemeenten is het volledige protocol te lezen. Daarbij is een aanmeldformulier te vinden waarmee sportactiviteiten aangemeld moeten worden. Voor vragen en/of ondersteuning kunnen sportaanbieders terecht bij hun gemeente.

Vanaf woensdag geldt een aangepaste Drentse noodverordening waarin dit protocol verwerkt is.   

Vanaf 29 april mogen kinderen tot 12 jaar onder begeleiding sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten naast de begeleiding ook 1,5 afstand houden bij het sporten. Het Kabinet heeft gemeenten gevraagd verenigingen te ondersteunen en te faciliteren om dit mogelijk te maken. De 12 Drentse gemeenten pakken dit samen op en werken dit weekend aan richtlijnen en een protocol.    

“Het is fijn dat er voor kinderen en jeugd tot 18 jaar weer mogelijkheden komen om samen te sporten. Het houdt je gezond en fit en het is een welkome afleiding in tijden waarin niet zoveel andere activiteiten kunnen plaatsvinden. We moeten alleen wel zorgen dat het veilig kan, dat er begeleiding is en dat we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM. Daarom werken de Drentse gemeenten samen aan richtlijnen en een protocol om de sport voor kinderen en jeugd weer op te starten”   Aldus Roger de Groot, burgemeester van De Wolden en voorzitter van de portefeuille Sport binnen de Vereniging van Drentse Gemeenten.

Het NOC-NSF heeft samen met de Vereniging Sport en Gemeenten vrijdagmiddag 24 april een protocol en handleiding gepubliceerd voor gemeenten om invulling te geven aan lokale richtlijnen. Dit weekend wordt dit landelijke protocol door de Drentse gemeenten vertaald naar lokale richtlijnen en protocollen. Hierin wordt ook meegenomen of buitenzwembaden wel of niet opengaan. De verwachting is dat verenigingen voor 29 april worden geïnformeerd over het protocol.

Sportaanbieders hoeven in de tussentijd niet stil te zitten. Er kan al gewerkt worden aan de voorbereiding van sportactiviteiten en gekeken worden hoe dit binnen de landelijke richtlijnen veilig en verantwoord kan. Tot 29 april is het verboden te sporten in groepsverband. Ook voor kinderen en jeugd. De huidig geldende noodverordening is nog van kracht en moet nog aangepast worden op de nieuwe maatregelen.  Verwacht wordt dat de nieuwe noodverordening 29 april van kracht wordt

De Drentse gemeenten hebben samen een pakket van 10 maatregelen samengesteld om ondernemers te ondersteunen die in de problemen komen door corona. Alle gemeenten passen deze maatregelen toe. Ondernemers kunnen op de website van hun gemeente terecht voor informatie over de maatregelen.

“Als Drentse gemeenten willen we zoveel mogelijk doen om lokale en regionale ondernemers te ondersteunen. We hebben afgesproken dat we allemaal in ieder geval deze tien maatregelen toepassen. Ik ben blij dat we als gemeenten eensgezind hierin op te treden en ondernemers zoveel mogelijk helpen.” Aldus Richard Korteland, burgemeester van Meppel en voorzitter van de portefeuille Economische zaken binnen de Vereniging van Drentse Gemeenten.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Drentse gemeenten betalen hun facturen snel

We betalen facturen zo snel mogelijk, het liefst binnen zeven dagen.

 • Ondernemers kunnen uitstel krijgen van betaling gemeentelijke belastingen

Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor het uitstellen van betaling van gemeentelijke belastingen. Belastingen voor rechten of diensten waar geen gebruik van wordt gemaakt, worden ingetrokken. Het kan dan gaan om terrassen, buitenstalling en marktgelden.

 • De inning van huren, pacht of andere vorderingen op bedrijven worden opgeschort

De inning van huur en/of pacht van bedrijven en zzp’ers, die voor hun huisvesting gebruik maken van gemeentelijke panden, wordt opgeschort. De huur en/of pacht wordt wel gefactureerd, maar er worden geen betalingsherinneringen verzonden. Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor uitstel van betaling van andere nog openstaande vorderingen. Invorderingsrente wordt – in navolging van rijksbeleid – verlaagd van 4 naar 0,01%.

 • Gemeenten betalen beheersvergoedingen door voor o.a. schoonmaak en horeca in gemeentelijke gebouwen

Door de uitbetaling van beheervergoedingen voort te zetten, wordt voorkomen dat partijen die beheer, schoonmaak en horeca verzorgen in gemeentelijke gebouwen, in financiële problemen komen.

 • Subsidies voor onvermijdelijke kosten worden uitbetaald

Toegezegde subsidies worden uitbetaald ter dekking van onvermijdelijke kosten die worden veroorzaakt door het niet doorgaan van de activiteit. De aanvrager moet hiervoor een verzoek indienen en verantwoording indienen. De subsidievoorwaarden van de individuele gemeenten blijven van kracht.

 • Verruiming indieningstermijnen subsidieregelingen

Indien van toepassing wordt de indieningstermijn voor subsidieregelingen verruimd. Dit om te voorkomen dat bedrijven, die door omstandigheden ten gevolge van de Corona-crisis niet in staat zijn om tijdig een aanvraag in te dienen, onnodig subsidie mislopen.

 • Verruiming winkeltijden voor supermarkten

Supermarkten wordt toegestaan om tijdelijk – voor de duur van 3 maanden – ook op zondag open te gaan. Dit zorgt voor een betere spreiding van het winkelend publiek en verruimt de mogelijkheden voor zorgpersoneel om boodschappen te doen.

 • Opschorten van venstertijden bevoorrading

Venstertijden voor bevoorrading van centrumgebieden worden tijdelijk – voor de duur van 3 maanden – buiten werking gesteld. Hierdoor kan een optimale bevoorrading zo goed mogelijk worden gegarandeerd.

 • Gemeenten kopen zoveel mogelijk lokaal en regionaal in en gaan hiermee door

Voor veel bedrijven is de gemeente een belangrijke klant. Daarom is het juist nu van belang om de inkoop en aanbestedingen door te laten lopen, of – waar mogelijk – zelfs naar voren te halen.

 • Vergunningsaanvragen die belangrijk zijn voor het behoud van werk en banen krijgen een hogere prioriteit

Gemeenten maken een inschatting welke vergunningen van belang zijn voor het behoud van werk en banen en geven deze een hogere prioriteit en gaan daarover in overleg met de aanvrager.

De steunmaatregelen zijn een aanvulling op het pakket dat het kabinet vorige week aangekondigd heeft. Elke gemeente hanteert eigen voorwaarden en richtlijnen voor het toepassen van de maatregelen. Deze informatie staat op de websites van de gemeenten.

Drentse ondernemers kunnen ook terecht bij www.ikbendrentsondernemer.nl met al hun vragen en informatie over actuele provinciale en landelijke regelingen.

“Lokale Democratie”

Tijdstip: 15.00 tot 17.30 uur

Locatie: Gemeentehuis De Wolden, Raadhuisstraat 2, 7921 GD, Zuidwolde

In de strategische agenda van de Vereniging van Drentse Gemeenten is de opgave ‘Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving’ uit het Interbestuurlijk Programma aangemerkt als focuspunt. Elke gemeente is voor zich is met dit thema bezig. Dit uit zich in allerlei projecten en aanpakken rondom de lokale democratie, inwonersparticipatie, overheidsparticipatie, etc. Tijdens dit kenniscafé staat centraal de lokale democratie.

PROGRAMMA

15.00 uur:            Inloop
15.15 uur:            Opening door Roger de Groot

15.20 uur:            DiA-instrument ‘Quickscan Lokale Democratie’, door Frank Speel

Frank Speel is programmamanager Democratie in Actie bij de VNG.
Hij geeft een toelichting over het nieuwe instrument Quick Scan Lokale Democratie, waarmee gemeenten een snelle analyse kunnen uitvoeren van hun lokale democratie. Deze digitale scan levert een concrete verbeteragenda voor gemeenten op. Uniek aan dit instrument is de betrokkenheid van zowel raadsleden, collegeleden, ambtenaren en bewoners.

15.45 uur:            Een alternatieve Quickscan Lokale Democratie, door Annemarie Kok

Annemarie Kok is publicist en spreker op het gebied van samenleven, politiek, democratie en rechtsstaat. Daarnaast is ze docent ‘publieksgericht schrijven’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze studeerde filosofie en journalistiek en was onder meer verslaggever Noord-Nederland van dagblad Trouw. In 2017 verscheen bij uitgeverij Trancity haar essay Binding genoeg. De stad en het geheim van aangenaam samenleven (82 pag.), eind 2018 gevolgd door Herinnering aan de rechtsstaat. Pleidooi voor serieus openbaar bestuur (90 pag.).
In beide publicaties toont ze zich kritisch over concepten als ‘participatiesamenleving’ en ‘participatieve democratie’.
Meer informatie op
www.annemarie-kok.nl.

16.10 uur:            Vragen / discussie
16.40 uur:            Afsluiting met een hapje en drankje