Nieuws archief

Lees hier de nieuwsbrief van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit.

Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren tot 18 jaar in de buitenlucht weer sporten. Nu kunnen ze ook in de buitenlucht deelnemen aan culturele activiteiten. De Drentse gemeenten hebben een protocol vastgesteld met richtlijnen voor aanbieders van deze culturele activiteiten.

“Naast school en sport moesten veel kinderen en jongeren ook hun culturele activiteiten missen. Met dit protocol kunnen zij nu ook weer genieten van hun dansles, de scouting of bijvoorbeeld musical les. Dit draagt bij aan de ontspanning en culturele ontwikkeling van kinderen” aldus Mieke Damsma, voorzitter van de portefeuille Onderwijs en Cultuur binnen de VDG en burgemeester van gemeente Midden – Drenthe.  “Alle Drentse gemeenten hanteren dezelfde voorwaarden en richtlijnen. Aanbieders moeten zich hieraan houden, zodat culturele activiteiten weer veilig en verantwoord opgestart kunnen worden”

De strekking van het protocol is:

–             Buiten oefenen of spelen mag, binnen niet;

–             Oefenen en spelen is toegestaan, wedstrijden mogen niet;

–             Aanbieders moeten hun activiteiten in de openbare ruimte vooraf melden bij de gemeenten. Na melding kan de aanbieder beginnen, bij vragen of onduidelijkheden neemt de gemeente contact op;

–             Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden bij de activiteit, voor kinderen tot en met 12 geldt dit niet;

–             Hygiënemaatregelen blijven gelden: vaak handen wassen, thuisblijven bij verkoudheid en/of koorts, ook van huisgenoten;

–             Kantines, pauzeruimtes, kleedkamers en douches moeten gesloten blijven;

–             Aanbieders houden toezicht op het naleven van de voorwaarden en zorgen dat er toezicht is.

Op de websites van de gemeenten is het volledige protocol te lezen. Daarbij is een aanmeldformulier te vinden waarmee culturele activiteiten aangemeld moeten worden. Voor vragen en/of ondersteuning kunnen aanbieders terecht bij hun gemeente.

Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer samen sporten. De Drentse gemeenten hebben samen een protocol opgesteld waarin de voorwaarden zijn beschreven voor sportactiviteiten. Sportaanbieders moeten hieraan voldoen en kunnen voor vragen en ze kunnen voor ondersteuning terecht bij de gemeenten en de buurtsportcoaches/ sportfunctionarissen.

“Alle Drentse gemeenten hanteren dezelfde voorwaarden voor sportactiviteiten voor kinderen en jongeren. Zo geldt voor elke sportaanbieder hetzelfde. We hebben vooral gekeken naar wat mogelijk is. We hebben groot vertrouwen in dat sportaanbieders zorgen voor een veilige en verantwoorde manier van sporten voor kinderen en jeugd’, zegt Roger de Groot, burgemeester De Wolden en voorzitter van de VDG portefeuille Sport. “Het is vooral fantastisch dat er weer samen gesport kan worden door kinderen en jeugd tot en met 18 jaar. Het is goed voor de gezondheid en om fit te blijven en het is ook een welkome afleiding in een tijd waarin veel andere dingen niet kunnen” vervolgt De Groot. 

De strekking van het protocol is:

 • Buitensport mag, binnen sporten mag niet;
 • Trainen mag maar wedstrijden zijn niet toegestaan;
 • Zwembaden blijven gesloten;
 • Sportaanbieders moeten hun activiteiten vooraf melden bij de gemeenten. Na melding kan de sportaanbieder beginnen, bij vragen of onduidelijkheden neemt de gemeente contact op;
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden bij het sporten, voor kinderen tot en met 12 geldt dit niet;
 • Hygiëne maatregelen blijven gelden: vaak handen wassen, thuisblijven bij verkoudheid en/of koorts, ook van huisgenoten;
 • Kantines, kleedkamers en douches moeten gesloten blijven;
 • Sportaanbieders houden toezicht op het naleven van de voorwaarden en zorgen dat per 10 sporters 1 volwassene aanwezig is voor toezicht.

Binnen en buiten zwembaden moeten gesloten blijven. Er is op dit moment nog niet bekend óf en hóe het coronavirus zich in zwembaden kan verspreiden. Zodra er landelijke adviezen en richtlijnen komen voor het veilig en verantwoord gebruiken van zwembaden wordt dit besluit heroverwogen.

Op de websites van de gemeenten is het volledige protocol te lezen. Daarbij is een aanmeldformulier te vinden waarmee sportactiviteiten aangemeld moeten worden. Voor vragen en/of ondersteuning kunnen sportaanbieders terecht bij hun gemeente.

Vanaf woensdag geldt een aangepaste Drentse noodverordening waarin dit protocol verwerkt is.   

Vanaf 29 april mogen kinderen tot 12 jaar onder begeleiding sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten naast de begeleiding ook 1,5 afstand houden bij het sporten. Het Kabinet heeft gemeenten gevraagd verenigingen te ondersteunen en te faciliteren om dit mogelijk te maken. De 12 Drentse gemeenten pakken dit samen op en werken dit weekend aan richtlijnen en een protocol.    

“Het is fijn dat er voor kinderen en jeugd tot 18 jaar weer mogelijkheden komen om samen te sporten. Het houdt je gezond en fit en het is een welkome afleiding in tijden waarin niet zoveel andere activiteiten kunnen plaatsvinden. We moeten alleen wel zorgen dat het veilig kan, dat er begeleiding is en dat we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM. Daarom werken de Drentse gemeenten samen aan richtlijnen en een protocol om de sport voor kinderen en jeugd weer op te starten”   Aldus Roger de Groot, burgemeester van De Wolden en voorzitter van de portefeuille Sport binnen de Vereniging van Drentse Gemeenten.

Het NOC-NSF heeft samen met de Vereniging Sport en Gemeenten vrijdagmiddag 24 april een protocol en handleiding gepubliceerd voor gemeenten om invulling te geven aan lokale richtlijnen. Dit weekend wordt dit landelijke protocol door de Drentse gemeenten vertaald naar lokale richtlijnen en protocollen. Hierin wordt ook meegenomen of buitenzwembaden wel of niet opengaan. De verwachting is dat verenigingen voor 29 april worden geïnformeerd over het protocol.

Sportaanbieders hoeven in de tussentijd niet stil te zitten. Er kan al gewerkt worden aan de voorbereiding van sportactiviteiten en gekeken worden hoe dit binnen de landelijke richtlijnen veilig en verantwoord kan. Tot 29 april is het verboden te sporten in groepsverband. Ook voor kinderen en jeugd. De huidig geldende noodverordening is nog van kracht en moet nog aangepast worden op de nieuwe maatregelen.  Verwacht wordt dat de nieuwe noodverordening 29 april van kracht wordt

De Drentse gemeenten hebben samen een pakket van 10 maatregelen samengesteld om ondernemers te ondersteunen die in de problemen komen door corona. Alle gemeenten passen deze maatregelen toe. Ondernemers kunnen op de website van hun gemeente terecht voor informatie over de maatregelen.

“Als Drentse gemeenten willen we zoveel mogelijk doen om lokale en regionale ondernemers te ondersteunen. We hebben afgesproken dat we allemaal in ieder geval deze tien maatregelen toepassen. Ik ben blij dat we als gemeenten eensgezind hierin op te treden en ondernemers zoveel mogelijk helpen.” Aldus Richard Korteland, burgemeester van Meppel en voorzitter van de portefeuille Economische zaken binnen de Vereniging van Drentse Gemeenten.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Drentse gemeenten betalen hun facturen snel

We betalen facturen zo snel mogelijk, het liefst binnen zeven dagen.

 • Ondernemers kunnen uitstel krijgen van betaling gemeentelijke belastingen

Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor het uitstellen van betaling van gemeentelijke belastingen. Belastingen voor rechten of diensten waar geen gebruik van wordt gemaakt, worden ingetrokken. Het kan dan gaan om terrassen, buitenstalling en marktgelden.

 • De inning van huren, pacht of andere vorderingen op bedrijven worden opgeschort

De inning van huur en/of pacht van bedrijven en zzp’ers, die voor hun huisvesting gebruik maken van gemeentelijke panden, wordt opgeschort. De huur en/of pacht wordt wel gefactureerd, maar er worden geen betalingsherinneringen verzonden. Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor uitstel van betaling van andere nog openstaande vorderingen. Invorderingsrente wordt – in navolging van rijksbeleid – verlaagd van 4 naar 0,01%.

 • Gemeenten betalen beheersvergoedingen door voor o.a. schoonmaak en horeca in gemeentelijke gebouwen

Door de uitbetaling van beheervergoedingen voort te zetten, wordt voorkomen dat partijen die beheer, schoonmaak en horeca verzorgen in gemeentelijke gebouwen, in financiële problemen komen.

 • Subsidies voor onvermijdelijke kosten worden uitbetaald

Toegezegde subsidies worden uitbetaald ter dekking van onvermijdelijke kosten die worden veroorzaakt door het niet doorgaan van de activiteit. De aanvrager moet hiervoor een verzoek indienen en verantwoording indienen. De subsidievoorwaarden van de individuele gemeenten blijven van kracht.

 • Verruiming indieningstermijnen subsidieregelingen

Indien van toepassing wordt de indieningstermijn voor subsidieregelingen verruimd. Dit om te voorkomen dat bedrijven, die door omstandigheden ten gevolge van de Corona-crisis niet in staat zijn om tijdig een aanvraag in te dienen, onnodig subsidie mislopen.

 • Verruiming winkeltijden voor supermarkten

Supermarkten wordt toegestaan om tijdelijk – voor de duur van 3 maanden – ook op zondag open te gaan. Dit zorgt voor een betere spreiding van het winkelend publiek en verruimt de mogelijkheden voor zorgpersoneel om boodschappen te doen.

 • Opschorten van venstertijden bevoorrading

Venstertijden voor bevoorrading van centrumgebieden worden tijdelijk – voor de duur van 3 maanden – buiten werking gesteld. Hierdoor kan een optimale bevoorrading zo goed mogelijk worden gegarandeerd.

 • Gemeenten kopen zoveel mogelijk lokaal en regionaal in en gaan hiermee door

Voor veel bedrijven is de gemeente een belangrijke klant. Daarom is het juist nu van belang om de inkoop en aanbestedingen door te laten lopen, of – waar mogelijk – zelfs naar voren te halen.

 • Vergunningsaanvragen die belangrijk zijn voor het behoud van werk en banen krijgen een hogere prioriteit

Gemeenten maken een inschatting welke vergunningen van belang zijn voor het behoud van werk en banen en geven deze een hogere prioriteit en gaan daarover in overleg met de aanvrager.

De steunmaatregelen zijn een aanvulling op het pakket dat het kabinet vorige week aangekondigd heeft. Elke gemeente hanteert eigen voorwaarden en richtlijnen voor het toepassen van de maatregelen. Deze informatie staat op de websites van de gemeenten.

Drentse ondernemers kunnen ook terecht bij www.ikbendrentsondernemer.nl met al hun vragen en informatie over actuele provinciale en landelijke regelingen.

“Lokale Democratie”

Tijdstip: 15.00 tot 17.30 uur

Locatie: Gemeentehuis De Wolden, Raadhuisstraat 2, 7921 GD, Zuidwolde

In de strategische agenda van de Vereniging van Drentse Gemeenten is de opgave ‘Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving’ uit het Interbestuurlijk Programma aangemerkt als focuspunt. Elke gemeente is voor zich is met dit thema bezig. Dit uit zich in allerlei projecten en aanpakken rondom de lokale democratie, inwonersparticipatie, overheidsparticipatie, etc. Tijdens dit kenniscafé staat centraal de lokale democratie.

PROGRAMMA

15.00 uur:            Inloop
15.15 uur:            Opening door Roger de Groot

15.20 uur:            DiA-instrument ‘Quickscan Lokale Democratie’, door Frank Speel

Frank Speel is programmamanager Democratie in Actie bij de VNG.
Hij geeft een toelichting over het nieuwe instrument Quick Scan Lokale Democratie, waarmee gemeenten een snelle analyse kunnen uitvoeren van hun lokale democratie. Deze digitale scan levert een concrete verbeteragenda voor gemeenten op. Uniek aan dit instrument is de betrokkenheid van zowel raadsleden, collegeleden, ambtenaren en bewoners.

15.45 uur:            Een alternatieve Quickscan Lokale Democratie, door Annemarie Kok

Annemarie Kok is publicist en spreker op het gebied van samenleven, politiek, democratie en rechtsstaat. Daarnaast is ze docent ‘publieksgericht schrijven’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze studeerde filosofie en journalistiek en was onder meer verslaggever Noord-Nederland van dagblad Trouw. In 2017 verscheen bij uitgeverij Trancity haar essay Binding genoeg. De stad en het geheim van aangenaam samenleven (82 pag.), eind 2018 gevolgd door Herinnering aan de rechtsstaat. Pleidooi voor serieus openbaar bestuur (90 pag.).
In beide publicaties toont ze zich kritisch over concepten als ‘participatiesamenleving’ en ‘participatieve democratie’.
Meer informatie op
www.annemarie-kok.nl.

16.10 uur:            Vragen / discussie
16.40 uur:            Afsluiting met een hapje en drankje

Vereniging van Drentse Gemeenten, provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit nodigen u uit voor de jaarlijkse Onderwijsdag met het thema ‘Onderwijs – Zorg – Jeugd’. Mogen we op uw komst rekenen?


https://trendbureaudrenthe.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Vooraankondiging-Drentse-Onderwijsdag-april-2020.pdf

De tweede groep zit inmiddels vol!

Wegens het grote aantal aanmeldingen start er een tweede groep op 6 februari. Hierin zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Meld je dus snel aan.

Hoe houd je als gemeente grip op de tientallen samenwerkingsverbanden waaraan gemeenten deelnemen? Hoe richt je een samenwerking goed in? Welke instrumenten heb je tot je beschikking? Hoe ga je in een samenwerking om met al die verschillende partners, binnen en buiten de gemeente, met eigen agenda’s, drijfveren en motieven? Wat betekent het voor jou om met netwerkleiderschap te werken in ketens en netwerken?

Drentse gemeenten willen voldoende geld van het Rijk voor de uitvoering van nieuwe taken. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Wet verplichte GGZ en de uitvoering van het klimaatakkoord. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn de 12 Drentse gemeenten daarom mede-indieners van moties waarmee het bestuur van de VNG de opdracht krijgt om met het Rijk afspraken vast te leggen hierover. Daarnaast roepen de Drentse gemeente het bestuur van de VNG op om met het Rijk in gesprek te gaan over meer eigen sturing op de WMO.

“We hebben de afgelopen jaren veel taken erbij gekregen van het Rijk. Elke keer krijgen we net wat minder geld van het Rijk dan eigenlijk nodig is voor de uitvoering van deze nieuwe taken. Dat moet afgelopen zijn, de grens is bereikt. Als we nieuwe taken moeten uitvoeren dan is dat prima, maar dan willen we wel voldoende geld en er niet steeds zelf bij inschieten” , zegt Jan Zwiers, wethouder Coevorden en VNG commissielid Financiën.

Naast voldoende geld willen de Drentse gemeenten ook minder bemoeienis van het Rijk bij taken die ze erbij krijgen. “Neem nou het abonnementstarief WMO”, zegt Erwin Slomp wethouder WMO in Hoogeveen, “ Het Rijk heeft een regeling bedacht en aan gemeenten opgelegd waardoor inwoners die eigenlijk zelf ondersteuning kunnen regelen en betalen toegang tot WMO voorzieningen krijgen. Hierdoor maken meer inwoners gebruik van de ondersteuning en de kosten en financiële risico’s zijn voor de gemeenten. Als de uitvoering van de WMO een taak van de gemeenten is dan past het niet dat het Rijk zich ermee bemoeit en ons de invoering van een regeling oplegt. Het abonnementstarief moet van tafel, we willen meer eigen sturingsmogelijkheden”.

De twaalf Drentse gemeenten zijn als collectief mede-indieners van moties die het bestuur van de VNG oproepen ervoor te zorgen dat er voldoende middelen voor nieuwe taken komen. De financiële grenzen zijn bereikt, nieuwe taken mogen niet voor een nog groter tekort zorgen bij gemeenten.

Eerder deden de Drentse gemeenten een oproep om meer financiële middelen beschikbaar te stellen voor het sociaal domein, waaronder jeugdzorg. De Drentse gemeenten trekken samen op om dit onder de aandacht te brengen bij het Kabinet en laten de komende tijd van zich horen in Den Haag.

“Bezield Landschap, de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe vanaf 1970”

Na het succesvolle en inspirerende boek “Bewogen Ruimte, de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe” brengt Bernhard Hanskamp in februari het boek ‘Bezield Landschap’ uit. Dit tweede boek beschrijft de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe vanaf 1970. Als oud-ambtenaar van de provincie weet hij als geen ander hoe het landschap is veranderd in de afgelopen decennia. Vooruitlopend op de publicatie van het boek geeft Bernhard tijdens dit kenniscafé een exclusieve voorbeschouwing op het boek.

Burgemeester Eric van Oosterhout schreef het voorwoord voor het boek. Een paar zinnen hieruit: ‘Bezield Landschap is te lezen als een gedetailleerde geschiedenis van de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe. Het is een goed gedocumenteerd relaas langs bekende thema’s als de streekplannen, de ontwikkeling van de dorpen, de ruilverkaveling en de dreigende verdroging of vernatting’.
‘Maar Hanskamp maakt er meer dan een feitenrelaas van. Hij geeft een persoonlijke inkleuring door te wijzen op de dilemma’s, de spanningsvelden en de verhitte discussies. Daarbij blijft hij als een volleerd (gepensioneerd) ambtenaar binnen de ambtelijke lijnen, maar een goed verstaander merkt dat hij de politiek niet altijd spaart’.

Leer lessen uit het verleden en laat u inspireren door Bernhard Hanskamp tijdens dit kenniscafé: ‘Bezield Landschap’. Na een uitgebreide proloog op het boek gaat hij onder leiding van dagvoorzitter Eric van Oosterhout graag met de zaal in gesprek.

Donderdag 16 januari 2020
Tijdstip: 15.00 tot 17.00 uur
Locatie: Raadzaal De Wolden, Raadhuisstraat 2, 7921 GD Zuidwolde

PROGRAMMA
15.00 uur: Inloop
15.15 uur: Opening, door Eric van Oosterhout
15.20 uur: Boekpresentatie, door Bernhard Hanskamp
16.00 uur: Vragen en discussie, onder leiding van Eric van Oosterhout
16.30 uur: Afsluiting
16.35 uur: Hapje en Drankje

Aanmelden? Vul dan onderstaand formulier in.