Nieuws archief

Na het succes in 2020 wil de Vereniging Drentse Gemeenten in samenwerking met de VNG Academie bij voldoende animo opnieuw het vierdaagse leeratelier ‘Regionaal Samenwerken’ organiseren. Lees meer.

Veel  gemeenten en schoolbesturen hebben de afgelopen periode actief beleid gevoerd om de voorschoolse voorzieningen van een impuls te voorzien. Dit vanwege een herverdeling van middelen voor de gemeenten, waardoor een aantal gemeenten meer financiële middelen kreeg voor hun VVE-beleid. Veel schoolbesturen zijn actief op dit terrein en gaan over tot het vormen van Integrale Kindcentra en verstevigen de samenwerking tussen een voorschoolse voorziening en de basisschool.
Er blijft ook nog veel te wensen over. De voorschoolse voorzieningen kent een gecompliceerde bekostiging, dat onder andere kon leiden tot de Toeslagenaffaire. En deelname van alle kinderen is nog geen vanzelfsprekendheid.

In deze Nieuwsbrief twee artikelen die het beleid van een gemeente en een schoolbestuur belichten. Het derde artikel schetst een viertal scenario’s hoe voorzieningen voor jonge kinderen er in de toekomst uit zouden kunnen zien. In deze tijd van kabinetsformatie zal dit zeker ook op tafel liggen.

Lees meer in de nieuwsbrief.

100 jaar de meerwaarde van samenwerking

“Een reis langs het verleden, het heden en de toekomst van de VDG”

Samen kijken we terug op de afgelopen 100 jaar en vooral ook vooruit, naar de volgende 100, of eerst maar eens de komende jaren.

Een feestelijk online programma met een goed inhoudelijk gesprek, een frisse blik, interactie en een verrassende omlijsting.

Datum: woensdag 2 juni 2021
Tijden: 16.00 tot 17.15 uur
Locatie: online, uitgezonden vanuit De Statenzaal van het Drents Museum
Genodigden:(Drentse) bestuurders, politici, griffiers, ambtenaren
en partners van de VDG.

Sinds 19 januari van dit jaar bestaat de Vereniging Drentse Gemeenten 100 jaar. Een feestelijk moment! Om daarbij stil te staan nodigen we u uit voor een online bijeenkomst, waarin we terugblikken op het verleden, kijken naar het heden en vooruitkijken naar de toekomst van (inter)bestuurlijke en regionale samenwerking.

Presentator Arno van der Heyden gaat aan tafel met verschillende gasten, die vanuit de praktijk en wetenschappelijk inzicht naar de VDG en samenwerking kijken. Afgewisseld door verschillende intermezzo’s belooft het een dynamische en afwisselende show te worden.  

Aanmelden
U kunt zich tot 28 mei via onderstaand formulier aanmelden. Voor vragen kunt u contact opnemen met het VDG-bureau via secretariaat@vdgdrenthe.nl.  

Met vriendelijke groet,
Rikus Jager
Voorzitter Vereniging van Drentse Gemeenten

Vanaf 1 januari 2021 is de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd zodat gemeenten mensen die door schulden in de problemen dreigen te komen eerder kunnen helpen. De Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) heeft samen met de Vereniging van Groningse Gemeenten (VGG), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Alliantie van Kracht en CMO STAMM de ambitie uitgesproken om samen op te trekken om de Drentse en Groningse gemeenten te ondersteunen om op een efficiënte en doordachte manier te werken aan vroegsignalering.

In maart en april hebben verschillende werksessies plaatsgevonden voor (beleids-)medewerkers van gemeenten in Drenthe en Groningen die zich bezighouden met vroegsignalering. Dit met het doel om elkaar te helpen en ondersteunen met opgedane kennis en ervaring en praktische voorbeelden uit te wisselen. In elke sessie stond een thema centraal, zoals het inrichten van een projectstructuur, samenwerkingspartners, privacy, ICT systemen en monitoring.

De deelnemers geven aan dat de sessies erg van meerwaarde zijn geweest, waar tijdens een open sfeer veel zaken zijn uitgewisseld.

Om in Drenthe en Groningen verder te investering in kennisdeling en samenwerking op dit thema hebben de partijen via de VDG een subsidie aangevraagd bij het IBP (Interbestuurlijk Programma) Programmateam van de VNG, welke is gehonoreerd.

De partijen willen vervolg geven aan de eerste ronde sessies, onder andere door dit te verbreden naar andere medewerkers en partijen die te maken hebben met het vroegsignaleren van schulden. Denk aan woningbouwcorporaties, vrijwilligers-, maatschappelijke en welzijnsorganisaties.

Binnenkort zal hier verder over worden gecommuniceerd. Mocht u als betrokken partner of medewerker willen aanhaken en heeft u ideeën over relevante thema’s? Laat het weten via secretariaat@vdgdrenthe.nl.

De werksessies worden mede mogelijk gemaakt door de provincies Groningen en Drenthe, de VNG, VDG, VGG, AVK en uitgevoerd in samenwerking met CMO STAMM.

De jaarlijkse Onderwijsdag had dit jaar een bijzonder tintje. Geen ontmoeting met vakgenoten in een gemoedelijke sfeer, maar een webinar op 30 september en een replay op 7 oktober. Het thema van dit jaar “Onderwijs – Zorg – Jeugd” trok bezoekers vanuit heel verschillende organisaties: zowel vanuit het onderwijs als vanuit de gemeenten. De tekorten op de jeugdhulpverlening, waar veel gemeenten mee worstelen, is zeer waarschijnlijk een trigger geweest. De webinar met informatie over de Onderwijsmonitor en inleidingen van Bert Wienen en Remko Iedema is zeer positief ontvangen. Lees er hier meer over.

De 12 Drentse gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Provincie Drenthe hebben samen het meerjaren beleidsprogramma ‘Drenthe, samen gezond in beweging’ opgesteld. Daarin beschrijven zij hoe we in Drenthe de komende jaren vitaal en gezond blijven. Zij doen dat vanuit de volgende visie:

“We willen de ervaren gezondheid van Drenten verhogen in een omgeving die uitnodigt tot een gezonde leefstijl. Hierin draait het om meedoen aan de maatschappij, mentale en lichamelijke gezondheid, dagelijks functioneren, zingeving in het leven en de kwaliteit van leven”.

Het beleid is uitgewerkt in vijf thema’s en de bijbehorende doelen.

Bekijk hier de online publieksversie van ‘Drenthe samen gezond in beweging’.

Of download hier de volledige versie van ‘Drenthe samen gezond in beweging’.

Vereniging van Drentse Gemeenten, provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse
Onderwijskwaliteit nodigen u uit voor een webinar met het thema “Onderwijs – Zorg – Jeugd”. Lees hier de volledige uitnodiging en meld u aan.

Lees hier de nieuwsbrief van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit.